نویسنده = مهدی گلی
استفاده از فضای بدون توپوگرافی برای حل مسئله مقدار مرزی استوکس–هلمرت

دوره 38، شماره 3، آذر 1391، صفحه 147-159

10.22059/jesphys.2012.29122

مهدی گلی؛ مهدی نجفی علمداری؛ پتر ونیچک