دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پژوهشی

وارون سازی داده‎ های مغناطیسی و IP/Res برای بررسی ارتباط فضایی بین مدل‎های ژئوفیزیکی و کانی ‎سازی در کانسار مس-طلا پورفیری دالی جنوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1400

10.22059/jesphys.2022.329889.1007356

محمد حاج حیدری؛ سید محمد ابطحی فروشانی؛ هوشنگ اسدی هارونی؛ کی تاش مشتاقیان؛ غزل جانقربان


تعیین مدل سه بعدی سرعت امواج لرزه‌ای در زون برخوردی زاگرس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1401

10.22059/jesphys.2022.330058.1007358

امیر طالبی؛ حبیب رحیمی؛ علی مرادی


تحلیل دینامیکی و ارزیابی توان جنبشی گسل دو چاه، ایران مرکزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

10.22059/jesphys.2022.327965.1007359

محدثه عجمی؛ رضا نوزعیم؛ محسن الیاسی؛ سعید معدنی پور؛ سعید حاج امینی؛ ,وحید توکلی؛ کوثر شادرام


آنالیز و پیش‌بینی سری‌های زمانی پارامترهای دوران زمین با استفاده از روش LSHE+ARMA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

10.22059/jesphys.2022.333545.1007380

محمدعلی شریفی؛ شایان شیرافکن؛ سید محسن خضرائی؛ علیرضا امیری سیمکوئی


تحلیل الگوی رفتاری پارامترهای مبنایی پیش‌لرزه‌ها با هدف پیش‌بینی زمین‌لرزه‌های بزرگ در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1401

10.22059/jesphys.2022.333795.1007382

علی ساکت؛ سید محمود فاطمی عقدا؛ حسین صادقی؛ احمد فهیمی فر


مشاهده‌ی نوسان‌های بسیار طولانیِ پیش‌شراره‌ای ، برای دوازده شراره خورشیدی، به عنوان یک نشانه ‌وقوع شراره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1401

10.22059/jesphys.2022.328165.1007344

نرگس فتحعلیان؛ آرزو جلالی راد


طراحی و کاربرد عملی پالایه های رقمی در پردازش سیگنال های هواشناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

10.22059/jesphys.2022.329174.1007349

ابوالفضل نیستانی


مطالعه تلاطم هوای صاف به کمک نظریه عدم‌توازن خودبه‌خودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

10.22059/jesphys.2022.329288.1007351

سارا محمودوند؛ محمد میرزائی؛ علیرضا محب الحجه


ارزیابی میزان سهم انسان و اقلیم در بروز تغییر رژیم هیدرولوژیکی بصورت قطعی و فازی: مطالعه موردی حوضه آبریز گرگانرود منتهی به ایستگاه هیدرومتری تمر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1401

10.22059/jesphys.2022.329382.1007352

محمد مسعود محمدپور خوئی؛ محسن ناصری؛ محمد علی بنی هاشمی


تحلیل تغییرپذیری زمانی ازن‌سطحی اندازه‌گیری‌شده در ایستگاه مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1401

10.22059/jesphys.2022.329346.1007355

نجمه کفاش زاده؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی


بررسی فصلی گرد و خاک در شمال شرق ایران و شبیه سازی عددی رخدادهای گرد و خاک فرین با مدل WRF-CHEM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1401

10.22059/jesphys.2022.330319.1007361

آذر زرین؛ نرگس صالح آبادی؛ عباس مفیدی؛ عباسعلی داداشی رودباری


مدل‌سازی آماری میانگین سالانه دما در ایستگاه مهرآباد تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

10.22059/jesphys.2022.332720.1007372

آرمان جاهدی


اثر الکترون‌های غیرحرارتی و به دام افتاده بر روی امواج سالیتونی و آشوب در نواحی شتابدار شفق قطبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1401

10.22059/jesphys.2022.329937.1007373

مجتبی هاشم زاده دهاقانی


حل عددی معادلات آب کم عمق دو لایه به روش تفکیک مد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1401

10.22059/jesphys.2022.334561.1007384

حکیم گلشاهی


اثر گرمایش ناگهانی پوشن‌سپهر در تغییرات ارتفاع وردایست گرمایی در نیمکره شمالی(2020-1979)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1401

10.22059/jesphys.2022.335654.1007392

محمد مرادی


پس پردازش خروجی مدل WRF به روش کوکریجینگ، برای کمیت‌های متوسط روزانه سرعت باد و رطوبت نسبی بر روی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1401

10.22059/jesphys.2022.334868.1007388

مجتبی شکوهی؛ ابراهیم اسعدی اسکویی؛ محمدرضا محمدپور پنچاه


بهبود کیفیت نشانگر پراشندگی برای تصویرسازی گسل‌ها با استفاده از تابع شباهت محلی اریب در حوزه پس‌برانباشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1401

10.22059/jesphys.2022.326374.1007334

محمد حسینی؛ حمیدرضا سیاه کوهی


رهیافت طیفی از منشا و انتشار نوسانات مگنتوآکوستیکی در نواحی داخلی و مرزی گرانول‌های خورشیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1401

10.22059/jesphys.2022.337293.1007397

احسان توابی؛ ریحانه صادقی


بررسی پتانسیل لومینسانس تحریک شده با اشعه مادون قرمز جهت سن‌یابی سنگ‌های واریزه‌ای زمین‌لغزش فتلک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1401

10.22059/jesphys.2022.336792.1007398

نسرین کریمی موید؛ مرتضی فتاحی؛ رضا صحبتی؛ ابراهیم حق شناس؛ وحید تاجیک؛ ضیاالدین شعاعی؛ اندرو ماری


توموگرافی مقاومت ویژه الکتریکی و پلاریزاسیون القائی جهت تعیین مرز سنگ بستر و رولایه؛ مطالعه موردی سدخاکی شهدای ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22059/jesphys.2022.335814.1007393

رضا قناتی؛ مرتضی عزیزلو؛ محمدکاظم حفیظی


Airborne Geophysical Data Interpretation of Nkalagu and Abakaliki regions of the lower Benue trough, Nigeria: Implication for Mineral potentiality

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1401

10.22059/jesphys.2022.331487.1007368

Johnson Ibuot؛ Ejike Nnaemeka؛ Daniel Obiora؛ Suleiman Taufiq


Prediction of Water Saturation by FSVM using well logs in a gas field located in South of Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1401

10.22059/jesphys.2022.334938.1007389

نسترن موسوی؛ مجید باقری؛ مجید نبی‌بیدهندی؛ رضا حیدری