دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پژوهشی

1. تصحیح استاتیک باقیمانده با استفاده از تبدیل موجک با فاکتور کیفیت تنظیم‌پذیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1399

10.22059/jesphys.2021.303296.1007214

زهرا صادقی؛ علیرضا گودرزی


2. تخمین سرعت میانگین موج برشی Vsz و تراکمی Vpz با استفاده از رابطه طول موج _ عمق حاصل از تحلیل امواج سطحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1399

10.22059/jesphys.2021.305097.1007229

حمیدرضا سیاه کوهی؛ ساسان قوامی


3. ارزیابی روش تعیین موقعیت مطلق دقیق با ترکیب‌های مختلف دو فرکانسه Galileo و BeiDou

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1399

10.22059/jesphys.2021.305671.1007233

سعید فرزانه؛ عبدالرضا صفری؛ کمال پروازی


4. بررسی اثرات حوزه نزدیک و جهت پذیری در مطالعات تحلیل خطر زلزله – مطالعه موردی گسل دورود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1399

10.22059/jesphys.2021.307079.1007236

حبیب رحیمی؛ بهزاد ملکی؛ محمد رضا حسینی


5. تعیین ضخامت کشسان سنگ‌کره در رشته کوه زاگرس با استفاده از تابع ادمیتنس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1399

10.22059/jesphys.2021.309605.1007243

سمیرا قلعه نویی؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی


6. حل تحلیلی معادله دو بعدی و غیرماندگار انتقال آلودگی به ازای شرط اولیه و منابع آلاینده دلخواه در مجاری روباز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1399

10.22059/jesphys.2021.287486.1007153

ندا مشهدگرمه؛ مهدی مظاهری؛ جمال محمدولی سامانی


7. استفاده از روش تجزیه به مولفه‌های اصلی (PCA) در سیستم استنتاج فازی (FIS) جهت مدل‌سازی سری زمانی یونوسفر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1399

10.22059/jesphys.2021.296272.1007190

میر رضا غفاری رزین


8. مدل‌سازی عددی و آشکارش اتوماتیک پیچک‌های زیرمیان‌مقیاس (Submesoscale) در خلیج‌فارس با استفاده از الگوریتم هندسه برداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1399

10.22059/jesphys.2021.307109.1007237

امید ماه پیکر؛ امیر اشتری لرکی؛ محمد اکبری نسب


9. مطالعه عنصری ریزگرد‌های ریزشی شهر جهانی یزد با بهره گیری از روش بیناب‌نگاری فروشکست القایی لیزری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1399

10.22059/jesphys.2021.308120.1007242

محمدعلی حداد؛ نفیسه صدیقی


11. ابرهای کومه ای از دیدگاه سطوح زبر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1399

10.22059/jesphys.2021.311393.1007254

مرتضی نطاق نجفی؛ جعفر چراغعلیزاده


12. ارزیابی آماری عملیات بارورسازی ابرهای فلات مرکزی ایران در سال آبی 93-94

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1399

10.22059/jesphys.2021.312050.1007255

بنفشه زهرایی؛ حامد پورسپاهی سامیان؛ محسن ناصری؛ سید محمود طاهری


13. تعیین توپوگرافی موهو با استفاده از مدلسازی پیشرو تعاملی داده های گرانی سنجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1399

10.22059/jesphys.2021.310962.1007252

محمد جواد دهقان؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی؛ علی دهقانی


14. ارزیابی عملکرد طرح‌واره لایه مرزی سیاره‌ای با استفاده از آزمایش GABLS1 در نسخه تک‌ستونی مدل جهانی توسعهیافته برمبنای تاوایی پتانسیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1399

10.22059/jesphys.2021.313768.1007261

میلاد بهروش؛ علیرضا محب الحجه؛ محمد میرزائی؛ دانیال یازجی


15. ارزیابی کارایی سامانه استنتاج عصبی-فازی سازگار در مدل‌سازی بخار آب مایل وردسپهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1399

10.22059/jesphys.2021.305235.1007230

میر رضا غفاری رزین


16. Application of Siemens index of green cities for selected areas in Iraq

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1399

10.22059/jesphys.2021.308430.1007240

Safaa Jasim؛ Amani Ibrahim؛ Ammar Alkhalidi


17. Detection of Aircraft Icing Threat pixels Using Cloud Properties of MSG Satellite Products Case Study: Tehran-Urmia Flight Route

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1399

10.22059/jesphys.2021.303519.1007216

Hashem Rostamzadeh؛ Ali Mohammad Khorshiddoust؛ Mohammad Reza , Azizzadeh


18. The 2007 Kahak and 2010 Kazerun earthquakes: constrained non-negative least-squares linear finite fault inversion for slip distribution

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1399

10.22059/jesphys.2021.303882.1007222

سونیا بازرگان؛ ظاهر حسین شمالی؛ مهدی رضاپور