دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پژوهشی

1. بررسی پدیده همبوسی مدها در روش های MASWو MALW

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1400

10.22059/jesphys.2021.304373.1007223

حمیدرضا سیاه کوهی؛ حسین کاظم نژادی


2. استفاده از رگرسیون بردار پشتیبان بر پایه کرنل گاوسی برای مدل سازی تخلخل مخزن در یکی از میادین نفتی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

10.22059/jesphys.2021.315671.1007270

مهدی رفیعی؛ مجید باقری؛ مجید نبی‌بیدهندی


3. زمین‌لرزه‌های القایی بعد از آبگیری سد البرز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1400

10.22059/jesphys.2021.319525.1007299

زمان ملک زاده؛ زینب رکنی


4. بررسی طرح هندسی مناسب برای شبکه مشاهداتی CONT14 جهت بهبود دقت برآورد پارامترهای توجیه زمین با احداث ایستگاه‌های VLBI در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1400

10.22059/jesphys.2021.320576.1007303

اصغر راست بود؛ محسن صاحبی ایلخچی


5. بازیابی شکل موج های بازگشتی مأموریت ارتفاع سنجی رادار با روزنه مصنوعی Sentinel-3A به منظور پایش تراز سطح آب های درون سرزمینی (مطالعۀ موردی: مخزن سد درودزن شیراز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1400

10.22059/jesphys.2021.322322.1007311

آرش طایفه رستمی؛ علیرضا آزموده اردلان؛ شیرزاد روحی؛ امیرحسین پورمینا


6. تحلیل چندفرکتالی بارش‌های روزانه ایستگاه‌های منتخب غرب ـ جنوب غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

10.22059/jesphys.2021.314941.1007267

حمید میرهاشمی؛ داریوش یاراحمدی


7. شناسایی کانون‌های داخلی برداشت گرد و غبار و مسیرهای انتقال آن در استان هرمزگان (مطالعه موردی: منطقه کوهستک تا بندرعباس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

10.22059/jesphys.2021.316614.1007275

محمود دمی زاده؛ مرتضی میری؛ مهران زند


8. گردش کلی جو در اطلس و آرام شمالی و ارتباط آن با توسعه و تقویت واچرخندهای جنب‌حاره آزورس و هاوایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1400

10.22059/jesphys.2021.318963.1007291

علی اکبر گرمسیری مهوار؛ قاسم عزیزی؛ حسین محمدی؛ مصطفی کریمی


9. تعیین چرخه فعالیت مغناطیسی ستاره های کوتوله رده طیفی M با استفاده از تکنیک GLS و شاخص Hα : ستاره پروکسیما قنطورس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1400

10.22059/jesphys.2021.318861.1007292

فاطمه عزیزی؛ رحیمه فروغی


10. اثر پهنای جریان جتی بر رشد امواج کژفشار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

10.22059/jesphys.2021.319124.1007294

مریم رضازاده؛ احمد ذادق آبادی؛ علی محمدی


11. پیش نگری دوره های خشک و مرطوب متوالی در ایران مبتنی بر برونداد همادی مدل‌های تصحیح شده اریبی CMIP6

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1400

10.22059/jesphys.2021.319270.1007295

آذر زرین؛ عباسعلی داداشی رودباری


12. واکاوی تشدید الکترومغناطیسی تروپوسفر در افزایش باران‌زایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1400

10.22059/jesphys.2021.321569.1007310

آرزو جهانشیر


13. Contribution of source emissions in the air pollution modeling - a WRF/Chem case study

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1400

10.22059/jesphys.2021.299733.1007204

امیرحسین نیک فال؛ عباس رنجبر سعادت آبادی؛ مهدی رهنما؛ سحر تاج بخش مسلمان؛ محمد مرادی


14. Detection of Aircraft Icing Threat pixels Using Cloud Properties of MSG Satellite Products Case Study: Tehran-Urmia Flight Route

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1399

10.22059/jesphys.2021.303519.1007216

Hashem Rostamzadeh؛ Ali Mohammad Khorshiddoust؛ Mohammad Reza , Azizzadeh


15. The 2007 Kahak and 2010 Kazerun earthquakes: constrained non-negative least-squares linear finite fault inversion for slip distribution

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1399

10.22059/jesphys.2021.303882.1007222

سونیا بازرگان؛ ظاهر حسین شمالی؛ مهدی رضاپور


16. MLP, Recurrent, Convolutional and LSTM Neural Networks detect Seismo-TEC anomalies potentially related to the Iran Sarpol-e Zahab (Mw=7.3) earthquake of 12 November 2017

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

10.22059/jesphys.2021.326054.1007332

Mehdi Akhoondzadeh؛ Benyamin Hosseiny؛ Nafise Ghasemian


17. Application of Siemens index of green cities for selected areas in Iraq

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1399

10.22059/jesphys.2021.308430.1007240

Safaa Jasim؛ Amani Ibrahim؛ Ammar Alkhalidi


18. GROUNDWATER PROSPECTIVITY MAPPING USING INTEGRATED GIS, REMOTE SENSING, AND GEOPHYSICAL TECHNIQUES; A CASE STUDY FROM NORTHEASTERN NIGERIA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1400

10.22059/jesphys.2021.311147.1007253

ABUBAKAR YUSUF؛ Lim Hwee San؛ ISMAIL AHMAD ABIR


19. A Study on the Effects of Solar Protons on the NOy by Magnetic Storm Events from 2003 to 2012: A Comparison between the Southern and Northern Hemispheres

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1400

10.22059/jesphys.2021.314620.1007264

نسیم فرزانگان؛ محمدجواد کلایی


20. Autumn and winter extreme precipitation events and their relationship with ENSO, NAO and MJO phases over the west of Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

10.22059/jesphys.2021.316961.1007280

Toraj Jamshidi Khezeli؛ Abbas Ranjbar Saadatabadi؛ Mohammad Ali Nasr-Esfahani؛ Sahar Tajbakhsh Mosalman؛ Alireza Mohebalhojeh


21. Frequency response of electrical properties of some Granite samples

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

10.22059/jesphys.2021.318321.1007287

Mohamed Gomaa


22. Some physical properties of mesoscale eddies in the Caspian Sea basins based on numerical simulations

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1400

10.22059/jesphys.2021.318928.1007290

عبدالصمد رهنمانیا؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ جواد باباگلی متی کلایی


23. On the propagation of VLF electric field emissions associated with earthquakes in the middle layer of the earth crust

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1400

10.22059/jesphys.2021.298662.1007196

Raj Pal Singh؛ Sarita Sharma


24. Spatio-temporal distribution of various types of dust events in the Middle East during the period 1996-2015

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

10.22059/jesphys.2021.321010.1007306

مریم رضازاده؛ پریسا فتاحی مسرور


25. 3D Electromagnetic Low Induction Number modeling using Integral Equations

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

10.22059/jesphys.2021.325291.1007330

Ramin Varfinezhad؛ سعید پرنو


26. DC Electrical Resistance Tomography Inversion

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

10.22059/jesphys.2021.323911.1007321

رضا قناتی؛ مهدی فلاح صفری


27. بررسی کارآمدی مدل پوسته CRUST 1.0 برای تخمین عمق موهو در منطقه خاورمیانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1400

10.22059/jesphys.2021.317081.1007283

پرستو جلولی؛ حمیدرضا سیاه کوهی؛ حسین زمردیان


28. بررسی رابطۀ تغییر تراز فشار وردایست با چرخند‌های توأم با بارش‌های فراگیر ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

10.22059/jesphys.2021.319692.1007300

حسین عساکره؛ محمد دازند؛ سوما زندکریمی


29. تلفیق مشاهدات رخداد آکولتیشن در توموگرافی ضرایب شکست تر اتمسفر با استفاده از مدل‌های تابعی سه‌بعدی و چهاربعدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

10.22059/jesphys.2021.321252.1007308

سعید فرزانه؛ مسعود دهواری


30. برآورد تلفیقی دمای شب‌هنگام سطح زمین در حوضه‌ی آبریز جازموریان با استفاده از داده‌های سنجنده‌ی MODIS ماهواره‌های Terra/Aqua

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

10.22059/jesphys.2021.323427.1007318

بهروز آباد؛ کوهزاد رئیس پور؛ برومند صلاحی؛ مسعود مرادی


31. طراحی و محاسبه یک حفاظ پرتویی چند لایه برای جایگزینی با حفاظ آلومینیومی در ماهواره های مدار GEO

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

10.22059/jesphys.2021.323466.1007319

سارا شوریان؛ حمید جعفری؛ سید امیر حسین فقهی


32. بازسازی دو بعدی آنومالی های گرانی سنجی با استفاده از روش تنظیم سطح (level set)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

10.22059/jesphys.2021.325108.1007329

ایوب حمید؛ سید هانی متولی عنبران