دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پژوهشی

1. ارتباط کانی‌سازی مس با داده‌های مغناطیسی در منطقه سوناجیل و تشخیص مناطق کانی‌سازی مس به کمک مدل‌سازی و تفسیر این داده‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1400

10.22059/jesphys.2021.284209.1007132

زهرا سلطانی چم حیدری؛ ابوالقاسم کامکار روحانی؛ علیرضا عرب امیری؛ سیامند فتحی بایزیدآباد


2. تعیین توپوگرافی موهو با استفاده از مدلسازی پیشرو تعاملی داده های گرانی سنجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1399

10.22059/jesphys.2021.310962.1007252

محمدجواد دهقان؛ وحید ابراهیم‌زاده اردستانی؛ علی دهقانی


3. مطالعه وصحت سنجی داده های VLF/LF دریافتی درایستگاه گیرنده پیش نشانگری موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1400

10.22059/jesphys.2021.314417.1007263

محسن صفری؛ علیرضا محمودیان؛ مریم فلاح راد


4. ارزیابی کارایی سامانه استنتاج عصبی-فازی سازگار در مدل‌سازی بخار آب مایل وردسپهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1399

10.22059/jesphys.2021.305235.1007230

میررضا غفاری رزین


5. نوسانات دوپلری در اسپیکول های خورشید بر اساس داده های آیریس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1400

10.22059/jesphys.2021.313155.1007258

سیما ضیغمی؛ احسان توابی


6. ارزیابی عملکرد طرح‌واره لایه مرزی سیاره‌ای با استفاده از آزمایش GABLS1 در نسخه تک‌ستونی مدل جهانی توسعهیافته برمبنای تاوایی پتانسیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1399

10.22059/jesphys.2021.313768.1007261

میلاد بهروش؛ علیرضا محب‌الحجه؛ محمد میرزائی؛ دانیال یازجی


7. شناسایی ابرهای بارش زا در جنوب و جنوب غرب ایران با استفاده از مشاهدات ماهواره CALIPSO و CloudSat

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1400

10.22059/jesphys.2021.314784.1007266

فاطمه فلاح‌زاده؛ حسن لشکری؛ علیرضا محمودیان؛ علی‌اکبر متکان


8. بررسی کارایی روش های بازسازی نواقص آماری در رابطه با پارامتر بارش در مناطق خشک ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1400

10.22059/jesphys.2021.314958.1007269

محمدرضا کوثری؛ میتراالسادات اسمعیل زاده حسینی؛ مرتضی میری


10. امکان سنجی استفاده از محصولات سنجنده مادیس به منظور اقلیم شناسی آب قابل بارش در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1400

10.22059/jesphys.2021.316582.1007274

مهدی مدیری؛ محمد رضایی؛ مهدی خزائی؛ رضا عرب صاحبی


12. تحلیل اکتشافی و مطالعه ناهمگنی سری‌های دما و بارش ایستگاه‌های هواشناسی ایران (بازه زمانی 2018-1989)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1400

10.22059/jesphys.2021.318011.1007286

محسن رحم‌دل؛ سید حسین ثنائی‌نژاد؛ زهره جوانشیری؛ آزاده محمدیان


13. Application of Siemens index of green cities for selected areas in Iraq

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1399

10.22059/jesphys.2021.308430.1007240

Safaa Jasim؛ Amani Ibrahim؛ Ammar Alkhalidi


14. Detection of Aircraft Icing Threat pixels Using Cloud Properties of MSG Satellite Products Case Study: Tehran-Urmia Flight Route

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1399

10.22059/jesphys.2021.303519.1007216

Hashem Rostamzadeh؛ Ali Mohammad Khorshiddoust؛ Mohammad Reza , Azizzadeh


15. The 2007 Kahak and 2010 Kazerun earthquakes: constrained non-negative least-squares linear finite fault inversion for slip distribution

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1399

10.22059/jesphys.2021.303882.1007222

سونیا بازرگان؛ ظاهر حسین شمالی؛ مهدی رضاپور


16. Some physical properties of mesoscale eddies in the Caspian Sea basins based on numerical simulations

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1400

10.22059/jesphys.2021.318928.1007290

عبدالصمد رهنمانیا؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ جواد باباگلی متی کلایی


17. A Study on the Effects of Solar Protons on the NOy by Magnetic Storm Events from 2003 to 2012: A Comparison between the Southern and Northern Hemispheres

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1400

10.22059/jesphys.2021.314620.1007264

نسیم فرزانگان؛ محمدجواد کلایی


18. GROUNDWATER PROSPECTIVITY MAPPING USING INTEGRATED GIS, REMOTE SENSING, AND GEOPHYSICAL TECHNIQUES; A CASE STUDY FROM NORTHEASTERN NIGERIA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1400

10.22059/jesphys.2021.311147.1007253

ABUBAKAR YUSUF؛ Lim Hwee San؛ ISMAIL AHMAD ABIR


19. On the propagation of VLF electric field emissions associated with earthquakes in the middle layer of the earth crust

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1400

10.22059/jesphys.2021.298662.1007196

Raj Pal Singh؛ Sarita Sharma


20. Contribution of source emissions in the air pollution modeling - a WRF/Chem case study

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1400

10.22059/jesphys.2021.299733.1007204

امیرحسین نیک فال؛ عباس رنجبر سعادت آبادی؛ مهدی رهنما؛ سحر تاج بخش مسلمان؛ محمد مرادی


21. بررسی پدیده همبوسی مدها در روش های MASWو MALW

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1400

10.22059/jesphys.2021.304373.1007223

حمیدرضا سیاه کوهی؛ حسین کاظم نژادی


22. بررسی طرح هندسی مناسب برای شبکه مشاهداتی CONT14 جهت بهبود دقت برآورد پارامترهای توجیه زمین با احداث ایستگاه‌های VLBI در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1400

10.22059/jesphys.2021.320576.1007303

اصغر راست بود؛ محسن صاحبی ایلخچی


23. بازیابی شکل موج های بازگشتی مأموریت ارتفاع سنجی رادار با روزنه مصنوعی Sentinel-3A به منظور پایش تراز سطح آب های درون سرزمینی (مطالعۀ موردی: مخزن سد درودزن شیراز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1400

10.22059/jesphys.2021.322322.1007311

آرش طایفه رستمی؛ علیرضا آزموده اردلان؛ شیرزاد روحی؛ امیرحسین پورمینا


24. گردش کلی جو در اطلس و آرام شمالی و ارتباط آن با توسعه و تقویت واچرخندهای جنب‌حاره آزورس و هاوایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1400

10.22059/jesphys.2021.318963.1007291

علی اکبر گرمسیری مهوار؛ قاسم عزیزی؛ حسین محمدی؛ مصطفی کریمی


25. پیش نگری دوره های خشک و مرطوب متوالی در ایران مبتنی بر برونداد همادی مدل‌های تصحیح شده اریبی CMIP6

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1400

10.22059/jesphys.2021.319270.1007295

آذر زرین؛ عباسعلی داداشی رودباری


26. تعیین چرخه فعالیت مغناطیسی ستاره های کوتوله رده طیفی M با استفاده از تکنیک GLS و شاخص Hα : ستاره پروکسیما قنطورس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1400

10.22059/jesphys.2021.318861.1007292

فاطمه عزیزی؛ رحیمه فروغی


27. بررسی کارآمدی مدل پوسته CRUST 1.0 برای تخمین عمق موهو در منطقه خاورمیانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1400

10.22059/jesphys.2021.317081.1007283

پرستو جلولی؛ حمیدرضا سیاه کوهی؛ حسین زمردیان


28. واکاوی تشدید الکترومغناطیسی تروپوسفر در افزایش باران‌زایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1400

10.22059/jesphys.2021.321569.1007310

آرزو جهانشیر