دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پژوهشی

1. On the propagation of VLF electric field emissions associated with earthquakes in the middle layer of the earth crust

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1400

10.22059/jesphys.2021.298662.1007196

Sarita Sharma؛ Raj Pal Singh


2. The 2007 Kahak and 2010 Kazerun earthquakes: constrained non-negative least-squares linear finite fault inversion for slip distribution

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1399

10.22059/jesphys.2021.303882.1007222

سونیا بازرگان؛ ظاهر حسین شمالی؛ مهدی رضاپور


3. GROUNDWATER PROSPECTIVITY MAPPING USING INTEGRATED GIS, REMOTE SENSING, AND GEOPHYSICAL TECHNIQUES; A CASE STUDY FROM NORTHEASTERN NIGERIA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1400

10.22059/jesphys.2021.311147.1007253

ABUBAKAR YUSUF؛ Lim Hwee San؛ ISMAIL AHMAD ABIR


4. Frequency response of electrical properties of some Granite samples

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

10.22059/jesphys.2021.318321.1007287

Mohamed Gomaa


5. DC Electrical Resistance Tomography Inversion

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

10.22059/jesphys.2021.323911.1007321

رضا قناتی؛ مهدی فلاح صفری


6. 3D Electromagnetic Low Induction Number modeling using Integral Equations

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

10.22059/jesphys.2021.325291.1007330

Ramin Varfinezhad؛ سعید پرنو


7. MLP, Recurrent, Convolutional and LSTM Neural Networks detect Seismo-TEC anomalies potentially related to the Iran Sarpol-e Zahab (Mw=7.3) earthquake of 12 November 2017

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

10.22059/jesphys.2021.326054.1007332

Mehdi Akhoondzadeh؛ Benyamin Hosseiny؛ Nafise Ghasemian


8. Fuzzy Partitioning of Radon Domain for Estimation of Water Reverberation Energy

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

10.22059/jesphys.2022.331240.1007366

میثم زارعی؛ حسین هاشمی شاهدانی؛ مجید باقری


9. Seismic facies analysis using ANFIS on supervised seismic attribute selection

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1400

10.22059/jesphys.2022.331894.1007370

مرضیه میرزاخانیان؛ حسین هاشمی شاهدانی


10. Contribution of source emissions in the air pollution modeling - a WRF/Chem case study

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1400

10.22059/jesphys.2021.299733.1007204

امیرحسین نیک فال؛ عباس رنجبر سعادت آبادی؛ مهدی رهنما؛ سحر تاج بخش مسلمان؛ محمد مرادی


11. Detection of Aircraft Icing Threat pixels Using Cloud Properties of MSG Satellite Products Case Study: Tehran-Urmia Flight Route

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1399

10.22059/jesphys.2021.303519.1007216

Hashem Rostamzadeh؛ Ali Mohammad Khorshiddoust؛ Mohammad Reza , Azizzadeh


12. Application of Siemens index of green cities for selected areas in Iraq

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1399

10.22059/jesphys.2021.308430.1007240

Safaa Jasim؛ Amani Ibrahim؛ Ammar Alkhalidi


13. A Study on the Effects of Solar Protons on the NOy by Magnetic Storm Events from 2003 to 2012: A Comparison between the Southern and Northern Hemispheres

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1400

10.22059/jesphys.2021.314620.1007264

نسیم فرزانگان؛ محمدجواد کلایی


14. Autumn and winter extreme precipitation events and their relationship with ENSO, NAO and MJO phases over the west of Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

10.22059/jesphys.2021.316961.1007280

Toraj Jamshidi Khezeli؛ Abbas Ranjbar Saadatabadi؛ Mohammad Ali Nasr-Esfahani؛ Sahar Tajbakhsh Mosalman؛ Alireza Mohebalhojeh


15. Some physical properties of mesoscale eddies in the Caspian Sea basins based on numerical simulations

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1400

10.22059/jesphys.2021.318928.1007290

عبدالصمد رهنمانیا؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ جواد باباگلی متی کلایی


16. Spatio-temporal distribution of various types of dust events in the Middle East during the period 1996-2015

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

10.22059/jesphys.2021.321010.1007306

مریم رضازاده؛ پریسا فتاحی مسرور


17. بررسی کارآمدی مدل پوسته CRUST 1.0 برای تخمین عمق موهو در منطقه خاورمیانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1400

10.22059/jesphys.2021.317081.1007283

پرستو جلولی؛ حمیدرضا سیاه کوهی؛ حسین زمردیان


18. بررسی رابطۀ تغییر تراز فشار وردایست با چرخند‌های توأم با بارش‌های فراگیر ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

10.22059/jesphys.2021.319692.1007300

حسین عساکره؛ محمد دارند؛ سوما زندکریمی


19. تلفیق مشاهدات رخداد آکولتیشن در توموگرافی ضرایب شکست تر اتمسفر با استفاده از مدل‌های تابعی سه‌بعدی و چهاربعدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

10.22059/jesphys.2021.321252.1007308

سعید فرزانه؛ مسعود دهواری


20. برآورد تلفیقی دمای شب‌هنگام سطح زمین در حوضه‌ی آبریز جازموریان با استفاده از داده‌های سنجنده‌ی MODIS ماهواره‌های Terra/Aqua

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

10.22059/jesphys.2021.323427.1007318

بهروز آباد؛ کوهزاد رئیس پور؛ برومند صلاحی؛ مسعود مرادی


21. طراحی و محاسبه یک حفاظ پرتویی چند لایه برای جایگزینی با حفاظ آلومینیومی در ماهواره های مدار GEO

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

10.22059/jesphys.2021.323466.1007319

سارا شوریان؛ حمید جعفری؛ سید امیر حسین فقهی


22. تاثیر نوسان شبه دوسالانه برشکست امواج روی شرق مدیترانه و غرب آسیا از دیدگاه عرضهای بحرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

10.22059/jesphys.2022.323817.1007322

محمد مهدی خدادی؛ محمد مرادی؛ مجید آزادی؛ عباس رنجبر سعادت آبادی


23. بررسی اثرات گرانش کوانتومی بر یک مدل برداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

10.22059/jesphys.2022.324679.1007324

سید داود ساداتیان


24. پیش‌بینی آنامولی سطح دریا با استفاده از روش تجزیه به توابع حالت های ذاتی و شبکه عصبی تابع‌پایه‌شعاعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

10.22059/jesphys.2022.325382.1007327

حامد کیا؛ بهزاد وثوقی


25. بازسازی دو بعدی آنومالی های گرانی سنجی با استفاده از روش تنظیم سطح (level set)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

10.22059/jesphys.2021.325108.1007329

ایوب حمید؛ سید هانی متولی عنبران


27. مدل‌سازی و پیش‌بینی سری زمانی محتوای الکترون کلی یونوسفر با استفاده از روش‌ ماشین بردار پشتیبان در سال‌های 2007 الی 2018

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

10.22059/jesphys.2022.326975.1007336

میر رضا غفاری رزین؛ نوید هوشنگی


28. پیش بینی دمای ماهانه ایران با استفاده از پروژه پیش بینی اقلیمی دهه ای (DCPP) در دهه آینده (2028-2021)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

10.22059/jesphys.2022.327886.1007340

آذر زرین؛ عباسعلی داداشی رودباری؛ سمیرا حسنی


31. پس پردازش خروجی مدل WRF به روش کوکریجینگ، برای کمیت‌های دمای کمینه و بیشینه بر روی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

10.22059/jesphys.2022.328596.1007346

مجتبی شکوهی؛ ابراهیم اسعدی اسکویی؛ محمدرضا محمدپور پنچاه


32. طراحی و کاربرد عملی پالایه های رقمی در پردازش سیگنال های هواشناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

10.22059/jesphys.2022.329174.1007349

ابوالفضل نیستانی


33. مطالعه تلاطم هوای صاف به کمک نظریه عدم‌توازن خودبه‌خودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

10.22059/jesphys.2022.329288.1007351

سارا محمودوند؛ محمد میرزائی؛ علیرضا محب الحجه


34. وارون سازی داده‎ های مغناطیسی و IP/Res برای بررسی ارتباط فضایی بین مدل‎های ژئوفیزیکی و کانی ‎سازی در کانسار مس-طلا پورفیری دالی جنوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1400

10.22059/jesphys.2022.329889.1007356

محمد حاج حیدری؛ سید محمد ابطحی فروشانی؛ هوشنگ اسدی هارونی؛ کی تاش مشتاقیان؛ غزل جانقربان


35. تحلیل دینامیکی و ارزیابی توان جنبشی گسل دو چاه، ایران مرکزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

10.22059/jesphys.2022.327965.1007359

محدثه عجمی؛ رضا نوزعیم؛ محسن الیاسی؛ سعید معدنی پور؛ سعید حاج امینی؛ ,وحید توکلی؛ کوثر شادرام


36. مدل‌سازی آماری میانگین سالانه دما در ایستگاه مهرآباد تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

10.22059/jesphys.2022.332720.1007372

آرمان جاهدی


37. آنالیز و پیش‌بینی سری‌های زمانی پارامترهای دوران زمین با استفاده از روش LSHE+ARMA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

10.22059/jesphys.2022.333545.1007380

محمدعلی شریفی؛ شایان شیرافکن؛ سید محسن خضرائی؛ علیرضا امیری سیمکوئی