دوره و شماره: دوره 43، شماره 3، مهر 1396، صفحه 461-695 
تغییرات زمانی و مکانی شاخص جریان پایه در رودخانه‌های استان اردبیل

صفحه 623-634

10.22059/jesphys.2017.60293

سونیا مهری؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ اباذر اسمعلی عوری؛ اردوان قربانی