دوره و شماره: دوره 44، شماره 3، آبان 1397، صفحه 495-713