نمایه کلیدواژه ها

آ

ا

 • ایران روابط تضعیف شدت زمین لرزه در ایران [دوره 30، شماره 1، 1383]
 • الگوریتم عددی نمایش شارش های تاواری و امواج گرانی در الگوریتم های حل عددی معادلات بسیط فشارورد منطقه ای [دوره 30، شماره 1، 1383]
 • امواج گرانی نمایش شارش های تاواری و امواج گرانی در الگوریتم های حل عددی معادلات بسیط فشارورد منطقه ای [دوره 30، شماره 1، 1383]
 • انتقال فاز بررسی کارایی روش مهاجرت PSPC در پردازش داده های لرزه ای به دست آمده از محیط های دارای تغییرات جانبی سرعت [دوره 30، شماره 2، 1383]
 • انفجارهای هسته ای برآورد قدرت انفجارهای هسته ای سمیپالاتینسک با استفاده از فازLg [دوره 30، شماره 2، 1383]

ب

 • بازتابنده های شیب دار بررسی و مقایسه کوچ های زمانی قبل و پس از برانبارش [دوره 30، شماره 2، 1383]
 • بالشتک های کلوین- هلمهولتز بررسی ساختار چند جریان جستناک توفان های همرفتی تهران با استفاده از داده های سودار [دوره 30، شماره 2، 1383]
 • بخش های متوازن نامتوازن نمایش شارش های تاواری و امواج گرانی در الگوریتم های حل عددی معادلات بسیط فشارورد منطقه ای [دوره 30، شماره 1، 1383]
 • برانبارش بررسی و مقایسه کوچ های زمانی قبل و پس از برانبارش [دوره 30، شماره 2، 1383]
 • برآورد قدرت برآورد قدرت انفجارهای هسته ای سمیپالاتینسک با استفاده از فازLg [دوره 30، شماره 2، 1383]
 • برون راند شیب بررسی اثر تصحیح برون راند شیب در پردازش داده های لرزه نگاری سه بعدی [دوره 30، شماره 2، 1383]
 • بزرگی فازLg برآورد قدرت انفجارهای هسته ای سمیپالاتینسک با استفاده از فازLg [دوره 30، شماره 2، 1383]
 • بسیط فشارورد نمایش شارش های تاواری و امواج گرانی در الگوریتم های حل عددی معادلات بسیط فشارورد منطقه ای [دوره 30، شماره 1، 1383]

پ

 • پارامترهای چشمه زمین لرزه22 ژوئن سال 2002 چنگوره - آوج در استان قز وین [دوره 30، شماره 1، 1383]
 • پس برانبارش بررسی کارایی روش مهاجرت PSPC در پردازش داده های لرزه ای به دست آمده از محیط های دارای تغییرات جانبی سرعت [دوره 30، شماره 2، 1383]
 • پیش از برانبارش مهاجرت پیش از برانبارش عمقی داده های لرزه ای یک خط از میدان نفتی جنوب ایران، به روش کیرشهف [دوره 30، شماره 1، 1383]
 • پیش برانبارش بررسی کارایی روش مهاجرت PSPC در پردازش داده های لرزه ای به دست آمده از محیط های دارای تغییرات جانبی سرعت [دوره 30، شماره 2، 1383]

ت

 • تاوایی پتانسیلی نمایش شارش های تاواری و امواج گرانی در الگوریتم های حل عددی معادلات بسیط فشارورد منطقه ای [دوره 30، شماره 1، 1383]
 • تاوا یی نسبی مطالعهء چرخندزایی در پشت به باد کوه های آلپ و اثر آن بر آب و هوای خاورمیانه برای دورهء یک ساله [دوره 30، شماره 2، 1383]
 • تحلیل ذهنی نتایج اجرای عملیاتی. تحلیل عینی به روش کرسمن [دوره 30، شماره 2، 1383]
 • تحلیل عینی نتایج اجرای عملیاتی. تحلیل عینی به روش کرسمن [دوره 30، شماره 2، 1383]
 • تخمین عمق مطالعات میکروگراویمتری شرایط فونداسیون [دوره 30، شماره 1، 1383]
 • ترسیمه بررسی اثر تصحیح برون راند شیب در پردازش داده های لرزه نگاری سه بعدی [دوره 30، شماره 2، 1383]
 • تصحیح ایستایی بررسی اثر تصحیح برون راند شیب در پردازش داده های لرزه نگاری سه بعدی [دوره 30، شماره 2، 1383]
 • تصویر لرزه ای مهاجرت پیش از برانبارش عمقی داده های لرزه ای یک خط از میدان نفتی جنوب ایران، به روش کیرشهف [دوره 30، شماره 1، 1383]
 • تصویر لرزه ای تعیین مدل سرعتی از خطوط لرزه ای با استفاده از وارون سازی زمان سیر موج در میدان نفتی اهواز [دوره 30، شماره 1، 1383]
 • تغییرات جانبی سرعت بررسی کارایی روش مهاجرت PSPC در پردازش داده های لرزه ای به دست آمده از محیط های دارای تغییرات جانبی سرعت [دوره 30، شماره 2، 1383]
 • تغییر جانبی سرعت مهاجرت پیش از برانبارش عمقی داده های لرزه ای یک خط از میدان نفتی جنوب ایران، به روش کیرشهف [دوره 30، شماره 1، 1383]
 • تقریب بوسینسک رها شدن ناگهانی ترمال طوقه ای با شناوری منفی [دوره 30، شماره 1، 1383]
 • توازن نمایش شارش های تاواری و امواج گرانی در الگوریتم های حل عددی معادلات بسیط فشارورد منطقه ای [دوره 30، شماره 1، 1383]
 • توفان های همرفتی بررسی ساختار چند جریان جستناک توفان های همرفتی تهران با استفاده از داده های سودار [دوره 30، شماره 2، 1383]

ج

 • جبههء جستناک بررسی ساختار چند جریان جستناک توفان های همرفتی تهران با استفاده از داده های سودار [دوره 30، شماره 2، 1383]

چ

 • چرخندهایلی مطالعهء چرخندزایی در پشت به باد کوه های آلپ و اثر آن بر آب و هوای خاورمیانه برای دورهء یک ساله [دوره 30، شماره 2، 1383]
 • چگونگی شکستگی زمین لرزه22 ژوئن سال 2002 چنگوره - آوج در استان قز وین [دوره 30، شماره 1، 1383]

ح

 • حوزه های فاقد آمار عملکرد روش های مختلف برآورد ذوب برف با استفاده از داده های اقلیمی مصنوعی در شبیه سازی جریان [دوره 30، شماره 1، 1383]

خ

 • خلیج جنوا مطالعهء چرخندزایی در پشت به باد کوه های آلپ و اثر آن بر آب و هوای خاورمیانه برای دورهء یک ساله [دوره 30، شماره 2، 1383]

د

 • داده های اقلیمی مصنو عی عملکرد روش های مختلف برآورد ذوب برف با استفاده از داده های اقلیمی مصنوعی در شبیه سازی جریان [دوره 30، شماره 1، 1383]
 • داده های زمینه نتایج اجرای عملیاتی. تحلیل عینی به روش کرسمن [دوره 30، شماره 2، 1383]
 • داده های گرانی آشکارسازی آنومالی های سطحی با گرادیان نرمالیز شده دوبعدیداده های گرانی [دوره 30، شماره 2، 1383]
 • درون آمیختگی و جریان گرانی رها شدن ناگهانی ترمال طوقه ای با شناوری منفی [دوره 30، شماره 1، 1383]
 • دورافت بررسی و مقایسه کوچ های زمانی قبل و پس از برانبارش [دوره 30، شماره 2، 1383]
 • دورافت صفر بررسی اثر تصحیح برون راند شیب در پردازش داده های لرزه نگاری سه بعدی [دوره 30، شماره 2، 1383]

ذ

 • ذخایر زمین گرمایی اکتشاف ذخایر زمین گرمایی در منطقهء خوی با استفاده از روش مگنتوتلوریک [دوره 30، شماره 2، 1383]

ر

 • رابطه تضعیف روابط تضعیف شدت زمین لرزه در ایران [دوره 30، شماره 1، 1383]

ز

س

 • ساختار قائم باد بررسی ساختار چند جریان جستناک توفان های همرفتی تهران با استفاده از داده های سودار [دوره 30، شماره 2، 1383]
 • ساختارهای پیچیده مهاجرت پیش از برانبارش عمقی داده های لرزه ای یک خط از میدان نفتی جنوب ایران، به روش کیرشهف [دوره 30، شماره 1، 1383]
 • ساز و کار چشمه زمین لرزه22 ژوئن سال 2002 چنگوره - آوج در استان قز وین [دوره 30، شماره 1، 1383]
 • سرعت کوچ بررسی و مقایسه کوچ های زمانی قبل و پس از برانبارش [دوره 30، شماره 2، 1383]
 • سرعت گروه برآورد قدرت انفجارهای هسته ای سمیپالاتینسک با استفاده از فازLg [دوره 30، شماره 2، 1383]
 • سمیپالاتینسک برآورد قدرت انفجارهای هسته ای سمیپالاتینسک با استفاده از فازLg [دوره 30، شماره 2، 1383]

ش

 • شبیه سازی ذوب برف عملکرد روش های مختلف برآورد ذوب برف با استفاده از داده های اقلیمی مصنوعی در شبیه سازی جریان [دوره 30، شماره 1، 1383]
 • شدت زمین لرزه روابط تضعیف شدت زمین لرزه در ایران [دوره 30، شماره 1، 1383]
 • شناوری منفی رها شدن ناگهانی ترمال طوقه ای با شناوری منفی [دوره 30، شماره 1، 1383]

ع

 • عدد فرود رها شدن ناگهانی ترمال طوقه ای با شناوری منفی [دوره 30، شماره 1، 1383]

ف

 • فاصله رومرکزی روابط تضعیف شدت زمین لرزه در ایران [دوره 30، شماره 1، 1383]
 • فرارفت تاوایی نسبی مطالعهء چرخندزایی در پشت به باد کوه های آلپ و اثر آن بر آب و هوای خاورمیانه برای دورهء یک ساله [دوره 30، شماره 2، 1383]

ک

 • کژفشاری مطالعهء چرخندزایی در پشت به باد کوه های آلپ و اثر آن بر آب و هوای خاورمیانه برای دورهء یک ساله [دوره 30، شماره 2، 1383]
 • کوچ پس از برانبارش بررسی و مقایسه کوچ های زمانی قبل و پس از برانبارش [دوره 30، شماره 2، 1383]
 • کوچ عمقی تعیین مدل سرعتی از خطوط لرزه ای با استفاده از وارون سازی زمان سیر موج در میدان نفتی اهواز [دوره 30، شماره 1، 1383]
 • کوچ قبل از برانبارش بررسی و مقایسه کوچ های زمانی قبل و پس از برانبارش [دوره 30، شماره 2، 1383]
 • کوه های آلپ مطالعهء چرخندزایی در پشت به باد کوه های آلپ و اثر آن بر آب و هوای خاورمیانه برای دورهء یک ساله [دوره 30، شماره 2، 1383]

گ

 • گسل های فعال زمین لرزه22 ژوئن سال 2002 چنگوره - آوج در استان قز وین [دوره 30، شماره 1، 1383]

ل

 • لوچ (جنوب - قزوین) زمین لرزه22 ژوئن سال 2002 چنگوره - آوج در استان قز وین [دوره 30، شماره 1، 1383]

م

 • مدل SWAT عملکرد روش های مختلف برآورد ذوب برف با استفاده از داده های اقلیمی مصنوعی در شبیه سازی جریان [دوره 30، شماره 1، 1383]
 • مدل سازی دو بعدی اکتشاف ذخایر زمین گرمایی در منطقهء خوی با استفاده از روش مگنتوتلوریک [دوره 30، شماره 2، 1383]
 • مدل سازی موج زمین لرزه22 ژوئن سال 2002 چنگوره - آوج در استان قز وین [دوره 30، شماره 1، 1383]
 • مدل سرعتی بهینه تعیین مدل سرعتی از خطوط لرزه ای با استفاده از وارون سازی زمان سیر موج در میدان نفتی اهواز [دوره 30، شماره 1، 1383]
 • مقاومت ویژهء الکتریکی اکتشاف ذخایر زمین گرمایی در منطقهء خوی با استفاده از روش مگنتوتلوریک [دوره 30، شماره 2، 1383]
 • میکروگراویمتری مطالعات میکروگراویمتری شرایط فونداسیون [دوره 30، شماره 1، 1383]
 • مگنتوتلوریک اکتشاف ذخایر زمین گرمایی در منطقهء خوی با استفاده از روش مگنتوتلوریک [دوره 30، شماره 2، 1383]
 • منحنی هم شدت روابط تضعیف شدت زمین لرزه در ایران [دوره 30، شماره 1، 1383]
 • مهاجرت عمقی بررسی کارایی روش مهاجرت PSPC در پردازش داده های لرزه ای به دست آمده از محیط های دارای تغییرات جانبی سرعت [دوره 30، شماره 2، 1383]
 • مهاجرت عمقی مهاجرت پیش از برانبارش عمقی داده های لرزه ای یک خط از میدان نفتی جنوب ایران، به روش کیرشهف [دوره 30، شماره 1، 1383]

ن

 • نا متوازن نمایش شارش های تاواری و امواج گرانی در الگوریتم های حل عددی معادلات بسیط فشارورد منطقه ای [دوره 30، شماره 1، 1383]
 • نتایجی عددی آشکارسازی آنومالی های سطحی با گرادیان نرمالیز شده دوبعدیداده های گرانی [دوره 30، شماره 2، 1383]

و

 • وارون سازی تعیین مدل سرعتی از خطوط لرزه ای با استفاده از وارون سازی زمان سیر موج در میدان نفتی اهواز [دوره 30، شماره 1، 1383]