نویسنده = محمدکاظم حفیظی
تعداد مقالات: 11
4. Application of 2D inversion of magnetotelluric in exploration of hydrocarbon in south west of Iran

دوره 41، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 77-88

10.22059/jesphys.2015.57224

Mohammad Ali Shahrabi؛ Mohammad Kazem Hafizi؛ Hosein Hashemi؛ Pejman Shahsavari


6. بررسی اثر تغییر پارامترهای الگوریتم‌های متفاوت پردازشی در تفسیر داده‌های GPR

دوره 38، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 131-143

10.22059/jesphys.2013.30211

ساناز اسمعیلی؛ محمدکاظم حفیظی؛ سیدسجاد جزائری جونقانی


10. بررسی درز و شکاف‌های آبدار به روش VLF و مقاومت ویژه در مسیر خیابان

دوره 34، شماره 1، بهار 1387، صفحه 1-1

محمدکاظم حفیظی؛ محمدیاسر رادان