موضوعات = ژئوالکتریک
مطالعه مناطق لغزشی با روش توموگرافی مقاومت الکتریکی (ERT) در جاده کیاسر-سمنان، ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1401

10.22059/jesphys.2023.338184.1007401

رضا امامی؛ مهدی رضاپور؛ محمد فرجی


اثر تخمین نوفه در وارون سازی داده های توموگرافی مقاومت ویژه الکتریکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1401

10.22059/jesphys.2022.342440.1007428

رضا قناتی؛ یسری آزادی


حذف نوفه های هارمونیکی با بسامد پایه متغیر سیگنال MRS با روش مبتنی برلوپ مرجع در حوزه‌ زمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1401

10.22059/jesphys.2023.344620.1007440

عدنان شرفی؛ محمدکاظم حفیظی؛ رضا قناتی؛ حمید رضا شیروانی مهدوی


Geophysical Surveys for Saltwater Intrusion Assessment Using Electrical Resistivity Tomography and Electromagnetic Induction Methods

دوره 48، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 1-20

10.22059/jesphys.2022.324755.1007328

Danial Mansourian؛ Asieh Hamidi؛ Esmael Makarian؛ Pedram Namazifard؛ Maryam Mirhashemi


DC Electrical Resistance Tomography Inversion

دوره 47، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 87-98

10.22059/jesphys.2021.323911.1007321

Mahdi Fallah Safari؛ Reza Ghanati