موضوعات = ژئوالکتریک
حذف نوفه‌های هارمونیکی با بسامد پایه متغیر سیگنال MRS با روش مبتنی برلوپ مرجع در حوزه‌ زمان

دوره 49، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 293-311

10.22059/jesphys.2023.344620.1007440

عدنان شرفی؛ محمدکاظم حفیظی؛ رضا قناتی؛ حمیدرضا شیروانی مهدوی


Geophysical Surveys for Saltwater Intrusion Assessment Using Electrical Resistivity Tomography and Electromagnetic Induction Methods

دوره 48، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 1-20

10.22059/jesphys.2022.324755.1007328

Danial Mansourian؛ Asieh Hamidi؛ Esmael Makarian؛ Pedram Namazifard؛ Maryam Mirhashemi


DC Electrical Resistance Tomography Inversion

دوره 47، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 87-98

10.22059/jesphys.2021.323911.1007321

Mahdi Fallah Safari؛ Reza Ghanati