دوره و شماره: دوره 38، شماره 1 - شماره پیاپی 886676، بهار 1391، صفحه 1-288 (مجله فیزیک زمین و فضا)