دوره و شماره: دوره 32، شماره 3، آبان 1385، صفحه 1-162