تعداد مقالات: 830
201. تفکیک امواج پایین رونده از امواج بالارونده در داده های VSP

دوره 27، شماره 1، بهار 1380

ابوالفضل مسلمی؛ حسن معصوم زاده؛ عبدالرحیم جواهریان


203. طراحی آرایه با استفاده از روش همامیخت مکانی

دوره 33، شماره 2، تابستان 1386

محمد مرشدی؛ محمدعلی ریاحی


204. تعیین مدل پوسته بهینه برای شمال غرب ایران، با استفاده از برگردان همزمان زمان سیر امواج زلزله‌های محلی

دوره 33، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 1-1

اسماعیل بایرام‌نژاد؛ محمود میرزایی؛ محمدرضا قیطانچی


205. پس‌پردازش برونداد مدل میان‌مقیاس MM5 برای دمای بیشینه و کمینه با استفاده از فیلتر کالمن

دوره 34، شماره 1، بهار 1387، صفحه 1-1

مجید آزادی؛ سمیه جعفری؛ ابراهیم میرزایی؛ پروین عربلی


207. استفاده از اشکال وابستگی گرادیان‌های قائم و افقی در تفسیر کمی داده‌های گرانی

دوره 35، شماره 3، پاییز 1388

محمد علی احمدی؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی


208. تضعیف امواج سطحی در داده‌های بازتابی با استفاده ازفیلتر f-k وفقی

دوره 35، شماره 4، زمستان 1388

علی جلوه‌گر فیلبند؛ محمدعلی ریاحی


211. تصحیح برون‌راند نرمال به روش برون‌راند نرمال بدون کشیدگی

دوره 36، شماره 3، پاییز 1389

بابان مصطفی یوسف؛ عبدالرحیم جواهریان؛ حسام شینی کیماسی؛ ابوالفضل مسلمی


216. برآورد نفوذپذیری میدان گازی پارس جنوبی با استفاده از شبکه عصبی رگرسیون عمومی

دوره 37، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 51-65

علی مرادزاده؛ فرامرز دولتی ارده‌‌جانی؛ رضا روکی؛ ماشااله رحیمی


217. استفاده از گرمالیانی در ایران: سن‌یابی نمونه‌های سفالی موزه ملی ایران

دوره 38، شماره 1، بهار 1391، صفحه 41-50

سمیه رستمی مهربان؛ مرتضی فتاحی؛ فرانک بحرالعلومی


218. پردازش داده‌های مغناطیس هوایی منطقة بصیران با استفاده از اسپلاین مکعبی

دوره 34، شماره 2، تابستان 1387

غلامعباس فنایی خیرآباد؛ ناصر حسین‌زاده گویا؛ لقمان نمکی؛ بی‌بی رابعه صداقت


219. منطقه‌بندی دو مخزن نفتی ایران براساس داده‌های چاه‌نگاری و استفاده از روش آماری

دوره 34، شماره 3، پاییز 1387

علی سیمی؛ محمد حمیلی‌نژاد؛ مصطفی رضایی؛ غلامحسین نوروزی


220. تعیین رسانایی ویژه‌ الکتریکی و درجه حرارت گوشته‌ فوقانی زمین با استفاده از تغییرات ژئومغناطیسی روزهای آرام

دوره 34، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 1-1

اسداله جوع‌عطا بیرمی؛ ناصر حسین‌زاده گویا؛ محمود میرزایی


221. بهبود تحلیل رخساره‌های لرزه‌ای با استفاده از نشانگر WTMMLA و خوشه‌بندی‌های SOM و K-mean

دوره 38، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 45-56

سعید هادیلو؛ حمیدرضا سیاه‌کوهی؛ علی عدالت


222. تعیین سرعت امواج لرزه‌ای و مدل سرعتی پوسته فوقانی در ناحیه شبکه لرزه‌نگاری شیراز

دوره 38، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 39-52

سید محمود اظهری؛ مهدی رضاپور؛ مصطفی جوان مهری


223. شبیه‌سازی مقادیر تراوایی مخزن به‌‌کمک داده‌های تخلخل و مقاومت لرزه‌ای

دوره 38، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 49-56

کیوان نجف‌زاده؛ محمدعلی ریاحی؛ محسن سیدعلی