نویسنده = ابوالقاسم کامکار روحانی
تعیین شیب و تفکیک واحدهای زمین‌شناسی از روی داده‌های مغناطیس هوایی

دوره 38، شماره 3، آذر 1391، صفحه 111-127

10.22059/jesphys.2012.29120

ابوالقاسم کامکار روحانی؛ داریوش شکری؛ علی مرادزاده


تراس‌‌‌بندی در تفسیر داده‌‌های میدان پتانسیل

دوره 38، شماره 2، مرداد 1391، صفحه 157-166

10.22059/jesphys.2012.28441

عبدالحمید انصاری؛ کمال علمدار؛ ابوالقاسم کامکار روحانی


استفاده از سیگنال تحلیلی در برآورد نسبت مغناطش به چگالی توده‌های زمین‌شناسی

دوره 38، شماره 2، مرداد 1391، صفحه 167-182

10.22059/jesphys.2012.28442

کمال علمدار؛ عبدالحمید انصاری؛ ابوالقاسم کامکار روحانی