فرایند پذیرش مقالات

فرآیند بررسی و چاپ مقاله (مطابق فلودیاگرام زیر)

 

1- ارسال مقاله از طریق سامانه

2- مقاله از نظر کیفیت محتوا و مرتبط بودن موضوع توسط دبیر تخصصی مجله بررسی و در صورت تایید دو داور توسط ایشان معرفی می‌شود.

* در صورت عدم تایید توسط دبیر تخصصی، مقاله از گردش کار خارج خواهد شد.

3- مقاله از نظر ساختار و رعایت نکات مندرج در راهنمای نویسندگان توسط کارشناس مجله مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این مرحله ممکن است مقاله چند مرتبه بین نویسنده و کارشناس مجله رفت و برگشت داشته باشد تا به استانداردهای فصلنامه برسد. لذا توصیه می‌شود برای جلوگیری از اتلاف زمان، مقاله را دقیقاً بر اساس راهنمای نویسندگان موجود در سامانه تنظیم و ارسال نمایید.

4- پس از تایید توسط کارشناس مجله، مقاله جهت پرداخت هزینه داوری به نویسنده ارسال می‌شود.

5- پس از پرداخت هزینه، مقاله برای داوری به دو نفر داور ارسال می‌شود.

مراحل داوری مقاله:

  • اگر دو داور مقاله را رد کنند، جهت بررسی بیشتر به دبیر تخصصی ارسال می‌شود. در صورت رد ایشان نیز مقاله در لیست مقالات قابل طرح در جلسه هیأت تحریریه جهت تصمیم‌گیری نهایی قرار می‌گیرد.
  • اگر نظر دو داور بازنگری کلی یا جزئی باشد، مقاله برای بازنگری به نویسنده ارسال خواهد شد.
  • اگر نظر یک داور بازنگری و داور دیگر رد مقاله باشد، مقاله به داور سوم ارسال و با توجه به نظر داور سوم بر اساس مورد اول و دوم تصمیم گرفته می‌شود.
  • پس از اینکه نویسنده مقاله را بر اساس نظر داوران اصلاح و ارسال کرد، مقاله به داور تطبیقی جهت داوری مجدد ارسال می‌شود. پس از دریافت نظر داور تطبیقی مقاله به دبیر تخصصی برای تعیین تکلیف نهایی ارسال می‌شود.
  • در صورت تایید مقاله توسط دبیر تخصصی، نامه پذیرش اولیه برای نویسنده ارسال می‌شود.

6- همه مقالات دارای پذیرش اولیه و رد اولیه در جلسه هیأت تحریریه مطرح و پس از بررسی در جلسه، نتیجه نهایی مبنی بر پذیرش نهایی و یا رد نهایی برای نویسندگان مقاله ارسال می‌شود.

7- مقاله در نوبت چاپ قرار می‌گیرد. (بهار، تابستان و پاییز به زبان فارسی و زمستان به زبان انگلیسی)

8- مقاله پذیرش شده جهت ویراستاری به ویراستار فارسی/ انگلیسی ارسال می‌شود.

9- پس از دریافت از ویراستار، مقاله جهت پرداخت هزینه چاپ به نویسنده ارسال می‌شود.

10- پس از پرداخت هزینه، مقاله صفحه‌آرایی می‌شود.

11- پس از صفحه‌آرایی، مقاله توسط سردبیر مجله کنترل نهایی می‌شود.

12- مقاله جهت تایید نهایی قبل از چاپ و همچنین در صورت انجام اصلاحات جزئی به نویسنده ارسال می‌شود.

13- مقاله در شماره جاری مجله چاپ می‌شود.

 

فلودیاگرام مراحل داوری و پذیرش مقاله در مجله فیزیک زمین و فضا