پیوندهای مفید

موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران


انجمن ژئوفیزیک ایران


پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله


سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور


سازمان نقشه برداری کشور


سازمان هواشناسی کشور


مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی


مرکز تقویم


مرکز لرزه نگاری کشوری


مرکز مطالعات پیش نشانگرهای زلزله