تماس با ما

 

نشانی: تهران، انتهای کارگر شمالی، مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ساختمان شماره 3               صندوق پستی: 6466-14155

 

تلفن: 61118239-021 و 88630479-021                دورنگار: 88630479-021

 

پست الکترونیکی: igtu-jnl@ut.ac.ir                             نشانی‌ اینترنتی مجله: http://jesphys.ut.ac.ir

 

CAPTCHA Image