تماس با ما

 

تهران، مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ساختمان شماره 1،        تهران، صندوق پستی 6466-14155

تلفن: 61118239-021، دورنگار: 88630479-021

رایانشانی: igtu-jnl@ut.ac.ir      نشانی‌ اینترنتی مجله: http://jesphys.ut.ac.ir

 

CAPTCHA Image