اخبار و اعلانات

دریافت مجوز انتشار 1 شماره از نشریه فیزیک زمین و فضا در هر سال به زبان انگلیسی در جلسه کار گروه علوم پایه مورخ 22/10/92 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مجله فیزیک زمین و فضا موفق به اخذ مجوز  انتشار 1 شماره از نشریه فیزیک زمین و فضا در هر سال به زبان انگلیسی در جلسه کار گروه علوم پایه مورخ 22/10/92 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردید. بدینوسیله به اطلاع کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان علم ژئوفیزیک و هواشناسی و علوم مرتبط، می رساند، مجله فیزیک زمین و فضا برای دریافت و چاپ مقالات جنابعالی به زبان انگلیسی آمادگی خود را اعلام می دارد. امید است با همکاری روز افرزون خود، ما را در ترفیع و پیشرفت هرچه بیشتر مجله یاری نمایید. باتشکر عباسعلی علی اکبری بیدختی سردبیر مجله فیزیک زمین و فضا      

مطالعه بیشتر