اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مجید نبی بیدهندی

ژئوفیزیک کاربردی استاد، موسسه ژئوفیزیک

rtis2.ut.ac.ir/cv/mnbhendi/?lang=en-gb
mnbhendiut.ac.ir
61118366
0000-0002-9555-8327

سردبیر

دکتر عباسعلی علی اکبری بیدختی

هواشناسی استاد، موسسه ژئوفیزیک

rtis2.ut.ac.ir/cv/bidokhti/?lang=en-gb
bidokhtiut.ac.ir
61118284
0000-0003-4841-2218

اعضای هیات تحریریه

دکتر وحید ابراهیم‌زاده اردستانی

گرانی سنجی استاد، مؤسسه ژئوفیزیک

rtis2.ut.ac.ir/cv/ebrahimz/?lang=en-gb
ebrahimzut.ac.ir
0000-0003-3936-201X

دکتر عبدالرحیم جواهریان

لرزه شناسی استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=javaherian
javaheriut.ac.ir
0000-0003-1574-7062

دکتر محمدکاظم حفیظی

ژئوالکتریک استاد، موسسه زئوفیزیک

rtis2.ut.ac.ir/cv/hafizi/?lang=en-gb
hafiziut.ac.ir
0000-0002-5634-1141

دکتر حمیدرضا رمضی

ژئوفیزیک کاربردی استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

aut.ac.ir/cv/2420/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%B1%D9%85%D8%B6%DB%8C
ramaziaut.ac.ir
0000-0001-6345-9765

دکتر سید احمد علوی

زمین شناسی-تکتونیک استاد، دانشگاه شهید بهشتی

en.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375483
a-alavisbu.ac.ir
0000-0002-2393-9526

دکتر عباسعلی علی اکبری بیدختی

هواشناسی استاد، موسسه ژئوفیزیک

rtis2.ut.ac.ir/cv/bidokhti/?lang=en-gb
bidokhtiut.ac.ir
+98(21)61118284
0000-0003-4841-2218

دکتر منوچهر فرج زاده

اقلیم شناسی استاد، دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/farajzam
frajzammodares.ac.ir
0000-0002-4916-9304

دکتر منوچهر قرشی

زمین‌شناسی- تکتونیک دانشیار، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور

ries.ac.ir/fa/contents/AS12/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1.%D9%85%D9%86%D9%88%DA%86%D9%87%D8%B1.%D9%82%D8%B1%D8%B4%DB%8C.ht ml
ghorashi_manouchehryahoo.com
0000-0002-1600-0350

دکتر محمدرضا قیطانچی

زلزله شناسی استاد، موسسه ژئوفیزیک

geophysics.ut.ac.ir/~mrghchee
mrghcheeut.ac.ir
0000-0003-2421-0603

دکتر محمدرضا کمالی

اکتشافات نفت استاد، دانشگاه کرتین استرالیا

kamalimrripi.ir
0000-0003-1564-686X

دکتر علیرضا محب الحجه

هواشناسی- دینامیک جو استاد، موسسه ژئوفیزیک

rtis2.ut.ac.ir/cv/amoheb/?lang=en-gb
amohebut.ac.ir
0000-0002-5906-8486

دکتر مهدی نجفی علمداری

نقشه‌برداری دانشیار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

profile.kntu.ac.ir/~mnajalm
mnajalmyahoo.com
0000-0003-0841-0162

دکتر فرزام یمینی فرد

زلزله‌شناسی دانشیار، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

www.iiees.ac.ir/en/iranian-national-broadband-seismic-network/farzam-yaminifard-resume/
fyaminifyahoo.com
0000-0003-4909-6181

کارشناس نشریه

مینا هوشنگی

کارشناس امور پژوهشی، موسسه ژئوفیزیک

igtu-jnlut.ac.ir
61118239

ویراستار

یسری آزادی (مقالات فارسی)

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، مؤسسه ژئوفیزیک

yosraazadiut.ac.ir

محمد سیاوشان (مقالات انگلیسی)

پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله, ایران

msiavoshangmail.com