نویسنده = ����������������� ������������ ������������