دوره و شماره: دوره 50، شماره 2، تیر 1403، صفحه 265-540 (تاریخ انتشار الکترونیکی: 16 تیر 1403) 

مقاله پژوهشی

دقت محاسباتی مورد نیاز در ارزیابی مدل‌های ژئوپتانسیلی جهانی

صفحه 265-282

10.22059/jesphys.2024.357748.1007516

مهدی مسیب زاده؛ روح اله کریمی؛ علیرضا آزموده اردلان


امکان‌سنجی پیش‌بینی توفان‌های شدید با سازوکار فروپُکشی (هبوب) در محدوده شهر تهران

صفحه 499-519

10.22059/jesphys.2024.365582.1007561

رسول میرزائی شیری؛ سامان مرتضی پور؛ سرمد قادر؛ منظر سیاه تیری؛ علی نصیری؛ اسماعیل سلیمی