نویسنده = مریم قرایلو
مدل‌سازی انتقال بار الکتریکی درون اَبر (آذرخش) و پیاده‌سازی آن در یک مدل پیش‌یابی یک‌بُعدی ابر قائم

دوره 40، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 137-148

10.22059/jesphys.2014.36702

مریم قرایلو؛ نفیسه پگاه‌فر؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی


بررسی طرحواره‌های پارامترسازی همرفت کومه‌ای در مدل‌های بزرگ و میان‌مقیاس

دوره 36، شماره 1، اردیبهشت 1389

مریم قرایلو؛ مجید مزرعه فراهانی؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی


بررسی عددی تحول ابر همرفتی با استفاده از مدل ابر یک‌بعدی کج وابسته به زمان صریح ( )

دوره 35، شماره 3، آبان 1388

مریم قرایلو؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ مجید مزرعه فراهانی