کلیدواژه‌ها = تبدیل موجک گسسته
برآورد موجک چشمه لرزه‌ای

دوره 37، شماره 1، اردیبهشت 1390

امین روشندل کاهو؛ حمیدرضا سیاهکوهی


تبدیل موجک گسستة آنتگرال بیضوی استوکس برای تعیین ژئویید

دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1386

وحید ابراهیم‌زاده اردستانی؛ محمود محمدکریم