تبدیل موجک گسستة آنتگرال بیضوی استوکس برای تعیین ژئویید

نویسندگان

چکیده

در این مقاله تبدیل موجک یک‌بعدی گسستة آنتگرال استوکس بررسی می‌شود. ضرایب مقیاس از طریق طراحی عملگر هم‌آمیخته محاسبه می‌شود. قسمت زون نزدیک آنتگرال استوکس از طریق تبدیل موجک و زون دور از روش معمول بسط هماهنگی‌های کروی محاسبه می‌شود. در انتها، ارتفاع ژئویید منطقه‌ای در کانادا از روش نام برده تعیین شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This paper deals with the one-dimensional discrete wavelet transform (1D DWT) of four scaling coefficients are computed numerically by designing a convolutive operator.
The near-zone contribution of the integral is calculated through wavelet transform and for the far-zone contribution the classic expansion of the spherical harmonics applied.
Finally the geoidal heights are determined over a territory in Canada.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ellipsoidal Stokes integral
  • Discrete Wavelet Transform
  • Geoidal heights