دوره و شماره: دوره 33، شماره 1 - شماره پیاپی 1723، بهار 1386 
10. بررسی تحلیلی شارش هوای روی کوهستان

محمد مرادی؛ امیرحسین مشکواتی؛ مجید آزادی؛ عباسعلی علی‌اکبری‌بیدختی