دوره و شماره: دوره 33، شماره 1 - شماره پیاپی 1723، اردیبهشت 1386 
بررسی تحلیلی شارش هوای روی کوهستان

محمد مرادی؛ امیرحسین مشکواتی؛ مجید آزادی؛ عباسعلی علی‌اکبری‌بیدختی