جداسازی امواج بالارونده و پایین‌رونده در داده‌های پروفیل لرزه‌ای قائم با استفاده از تجزیة مقدار تکین

نویسندگان

چکیده

جداسازی امواج پایین‌رونده و بالارونده از یکدیگر، در تفسیر داده‌های پروفیل لرزه‌ای قائم از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در این مقاله با استفاده از تلقی ویژه‌تصویر از روش تجزیة مقدار تکین برای جداسازی امواج پایین‌رونده و بالارونده از یکدیگر استفاده شده و نتایج، با روش f-k در مورد داده‌های مصنوعی و واقعی مقایسه شده‌اند.
استفاده از روش فوریه دوبعدی f-k برای این منظور نیازمند نمونه‌برداری یکنواخت در زمان و مکان است. در استفاده از روش
فیلتر میانه برای تفکیک امواج بالارونده و پایین‌رونده از هم، لازم است یکی از رویدادها با دقت خوبی به خط شوند. با توجه به نتایج
به‌دست آمده از اعمال روش تجزیة مقدار تکین بر روی داده‌های واقعی و مصنوعی، می‌توان بیان کرد که روش تجزیة مقدار تکین به‌خاطر نیاز نداشتن به نمونه‌برداری منظم و به خط شدگی دقیق، ترجیح داده می‌شود. همچنین‌ با توجه به مبانی نظری ویژه‌تصویرها، تضعیف نوفه به‌طور خودکار در حین اجرای پردازش از دیگر مزایای این روش است. شایان ذکر است که نگارندگان، نرم‌افزار لازم برای این مطالعه را تدوین کرده‌اند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Upcoming and downgoing wave separation is very important in VSP data interpretation. In this paper, we utilized the eigenimage idea of SVD method to separate upcoming and downgoing waves. This method is applied to synthetic and real data and the results are compared with that of the f-k method.
The two dimensional Fourier method in order to be applied to separation of two types of waves requires a uniform sampling both in time and space. In addition, using a median filter for these purposes requires the seismic event to be aligned perfectly. According to the results of this study from the application of the two methods to synthetic and real data, the SVD method is preferred because there is no need for uniform sampling or perfect alignment of the seismic events. Furthermore, the nature of the eigenimage idea causes the noises to be cancelled from data while separating the waves. All the computer codes utilized in this study were developed by the authors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Singular value
  • Eigenimage
  • upcoming waves
  • Downgoing waves