مشخصة فازی موجک لرزه‌ای و اثر آن در روش MED

نویسندگان

چکیده

استفاده از روشMED (Minimum Entropy Deconvolution) که در سال 1978 ویگینز آن را برای واهم‌آمیخت دادة لرزه‌ای پیشنهاد کرد، به علت نداشتن بسیاری از فرضیات محدودکننده و داشتن الگوریتم ساده و تکرارپذیر، مورد توجه است. عملگر این روش فقط بر اساس سادگی خروجی که با نرم وریماکس تأیید می‌شود، به‌دست می‌آید. محققین از نرم‌هایی مشابه با نرم وریماکس در این روش استفاده کرده‌اند، که در این بین، نرم وریماکس به علت استفاده از ماتریس توپلیتس در معادلة نهایی، محاسبات کم‌تر و بنابراین کاربرد بیشتری دارد.
یکی از مهم‌ترین خصوصیات این روش، قرار ندادن هیچ‌گونه فرضی برای مشخصة فازی موجک لرزه‌ای است. در این مقاله، با طراحی فیلتر MED و برآورد‌های موفق موجک لرزه‌ای با مشخصة فازی متفاوت این خصوصیت روی داده‌های مصنوعی، بررسی و سپس روی داده‌های واقعی نیز اعمال شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Utilization of MED method for seismic deconvolution which was suggested by Wiggins in 1978 is taken into consideration because it includes no limiting assumption and has a simple and iterative algorithm. This method's operator is only obtained according to the simplicity of output which is verified by varimax norm. Researchers have used norms resembling the varimax norm. Meanwhile, varimax norm because of utilizing toeplitiz matrix in the final equation has less estimation and therefore, more applications.
One of the most important characteristics of this method is that no assumption for phase characteristic of seismic wavelet need be considered. In this research, the authors have attempted to study this characteristic by designing MED filter for wavelet with different phase characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Minimum entropy
  • Phase characteristic
  • Wavelet