دوره و شماره: دوره 33، شماره 3 - شماره پیاپی 1000383، آبان 1386 
برون‌راند نرمال بدون کشیدگی با تصحیح برون‌راند نرمال ثابت

صفحه 1-1

حسام شینی کیماسی؛ عبدالرحیم جواهریان؛ ابوالفضل مسلمی


محاسبه سازوکار زمین‌لرزه اسفند 1383داهوئیه زرند براساس طیف دامنه موج و قطبش

صفحه 1-1

محمدرضا حاتمی؛ مهرداد پاکزاد؛ نصراله کمالیان؛ نوربخش میرزایی


بررسی تجربی اختلاط تلاطمی نزدیک یک مرز چگالی

صفحه 1-1

عباسعلی علی‏اکبری‏بیدختی؛ فاطمه مالکی‌فرد؛ مسعود خوش‌سیما