تجزیه و تحلیل حساسیت داده‌های جاذبی برای ماهوارة گرانی‌سنجی GRACE-1

نویسندگان

چکیده

یکی از مطالعات ضروری در گرانی‌سنجی ماهواره‌ای، " تجزیه و تحلیل طیفی" یا "تجزیه و تحلیل حساسیت" مشاهدات ماهواره نسبت به
طیف‌های متفاوت میدان پتانسیل جاذبة زمین است. در این مقاله یک روش آماری برای تجزیه و تحلیل حساسیت ماهواره‌های گرانی‌سنجی در ساختار HL-SST پیشنهاد و برای ماهوارة گرانی‌سنجی GRACE-1 برحسب مشاهدة از نوع پتانسیل جاذبه از طریق "فن انتگرال انرژی"
با استفاده از 345 روز مشاهدات جاذبی این ماهواره در سال 2004 به‌کار برده شده است. با در نظر گرفتن بسط مشاهدات به هارمونیک‌های
کروی نرمالیزه تا درجه و مرتبة ، 486743 معادلة مشاهدة خطی برای محاسبة 3721 ضریب هارمونیک کروی نرمالیزه تا
درجه و مرتبة یاد شده در نظر گرفته شد و بر اساس آن ماتریس ضرایب این معادلات (A) و ماتریس وزن مشاهدات (P) تشکیل شد و به
کمک آنها، ماتریس کوواریانس مجهولات با 483022 درجة آزادی برآورد شد. مدل ژئوپتانسیلی EGM96 به مثابه
جامعة آماری و شاخصی برای اندازة ضرایب هارمونیک کروی نرمالیزه در نظر گرفته می‌شود، و برای تشخیص ضرایبی که ماهوارة
گرانی‌سنجی به آنها حساس نیست، از طریق آزمون آماری میانگین، مورد استفاده قرار گرفته است. به‌کارگیری فن یاد شده برای تک
ماهوارة گرانی‌سنجی GRACE-1، درجه و مرتبة را درحکم حداکثر درجه و مرتبة بسط هارمونیک‌های کروی قابل برآورد با این ماهواره مشخص کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sensitivity analysis of the GRACE in single satellite mode

کلیدواژه‌ها [English]

  • 1
  • Grace
  • Satellite gravimetry
  • Sensitivity analysis
  • Energy integral
  • Spherical harmonics
  • Geopotential model