دوره و شماره: دوره 33، شماره 2 - شماره پیاپی 1821، تیر 1386 
بررسی تغییرات زمانی در لایة F2 یون‌سپهر (یونسفر)

فرزاد شیرزادی تبار؛ ناصر حسین‌زاده گویا؛ احمد رائین