بررسی تغییرات زمانی در لایة F2 یون‌سپهر (یونسفر)

نویسندگان

چکیده

تغییرات در شدت و زاویة تابش خورشید- که عامل اصلی ایجاد یون‌سپهر است- به سطح زمین در روز و شب و در طول سال، باعث ایجاد تغییراتی در میزان چگالی الکترون‌های یون‌سپهر می‌شود.
در این بررسی تأثیر تابش خورشید در طول شبانه روز بر لایة یون‌سپهری F2 مورد بررسی قرار گرفته است و ارتباط مستقیم ایجاد یونش با تابش خورشیدی نشان داده شده است. همچنین تغییرات یون‌سپهر در طول یک سال که ناشی از چرخش گرم‌سپهر و نیز تغییر ترکیبات جوی است، تحقیق شده است. اثبات وجود تطابق بین دورة تغییرات 11 سالة فعالیت لک‌های خورشیدی و تغییرات بلندمدت در یون‌سپهر هم مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Variations in the intensity of solar radiation and solar zenith angle related to the earth's surface during the daytime, night-time and also during a year cause some variations in ionospheric electron densities.
In this study, the effect of solar radiation on the ionospheric F2 layer in one day is studied and the direct relation of ion production with solar variation is proved. Besides, ionospheric variations during a year, that are due to thermospheric circulation and atmospheric composition changes, are studied. Moreover, the relation between the 11 year sunspot cycle and long period variation in the ionosphere is proved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • annual anomaly
  • Semi
  • Seasonal anomaly
  • Global thermospheric circulation
  • Atmospheric composition