پهنه‌بندی ضریب جذب امواج کدا در البرز مرکزی، با استفاده از شتاب‌نگاشت‌های حاصل از زلزله کجور- فیروزآباد (2004)

نویسندگان

چکیده

زلزله ‌ای به بزرگی MW=6.2 ( USGS) در 28 مه 2004 مناطق غربی استان مازندران را لرزاند که شوک اصلی آن را 145 ایستگاه شتاب‌نگاری مرکز تحقیقات مسکن ثبت شد. در این بررسی با استفاده از شتاب‌نگاشت‌های ثبت شده اطراف رومرکز زلزله کجور، ضریب جذب امواج کدا با استفاده از روش تک‌پراکنش به عقب آکی و چوت برای همه ایستگاه‌های ثبت کننده‌ای که نسبت سیگنال به نویز خوبی داشتند، به‌دست آمد که به‌ترتیب برای 4 ناحیه پهنه‌بندی شده چالنکو (1974)، میانگین مقادیر فاکتور کیفیت و وابستگی بسامدی آن به صورت زیر است:
1. ناحیه شمال غرب Qc=92×f 1.14
2. ناحیه شمال شرق Qc=188×f 0.79
3. ناحیه جنوب غرب Qc=157.5×f 0.93
4. ناحیه جنوب شرق Qc=132.5×f 0.87
در ایستگاه‌های ثبت کننده شوک اصلی و در محدودة بسامدی f=1~32Hz است و نحوه تغییر Q-1 در ایستگاه‌های متفاوت و ارتباط آن با لرزه‌خیزی و تکتونیک منطقه مورد مطالعه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The Firozabad-Kojour earthquake occurred on May 28, 2004 with an estimated magnitude of Mw=6.2, 60 Km north of Tehran. The main shock was recorded at 145 accelerograph stations which were installed by Building House Research Center (BHRC).
The strong motion records have been used to estimate attenuation of coda wave by using the single back scattering method (Aki, 1975).
The frequency dependence attenuation has been obtained in the Alborz according to four regions introduced by Tchalenko (1974) as follow:

1. Northwest Qc=92×f 1.14
2. Northeast Qc=188×f 0.79
3. Southwest Qc=157.5×f 0.93
4. Southeast Qc=132.5×f 0.87
for recorded stations of main shock and in frequency range of f=1~32Hz respectively, and studied manner changes Q-1 in difference stations and relation of tectonic and seismtectonic

کلیدواژه‌ها [English]

  • 1 )
  • 1)
  • Coda waves
  • Kojour
  • Coda attenuation (Q
  • Single backscattering model
  • Firozabad