بررسی اثر غیر مستقیم جزر و مدی بر پوسته و میدان جاذبه زمین در مناطق ساحلی

نویسندگان

چکیده

آب جابه‌جا شده بر اثر جزر و مد به واسطة جرمی که دارد در جاذبة نقاط نزدیک به ساحل و شکل پوستة زمین تغییر ایجاد می‌کند. به علاوه تغییر شکل پوسته، خود عامل تغییر جاذبة نقاط نزدیک به ساحل بر اثر تغییر چگالی جرم پوستة زمین است. در این مقاله اثرات یاد شده در دو بخش: (1) چگالی تغییر شکل پوسته بر اثر وزن آب جابه‌جا شده و (2) تغییر جاذبة زمین بر اثر تغییر چگالی پوسته ناشی از تغییر شکل پوسته در مناطق ساحلی مورد بررسی قرار گرفته است. روابط لازم برای محاسبة اثرات یادشده ارائه شده و در تعدادی از نقاط واقع بر سواحل دریای عمان و خلیج فارس در بررسی موردی به‌کار گرفته شده است. همچنین برای نقاط یادشده گراف‌های هم دامنه و هم فاز جابه‌جایی‌های شعاعی و تغییرات جاذبه محاسبه و ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The movement of seawater under tidal force is causing periodic changes on the gravity and position (vertical and horizontal location) of points near the sea, which is known as tidal load effect in geometry and gravity spaces. Besides, the crustal deformation due to tidal load is the source of secondary effect to the gravity at the points near the sea due to the mass redistribution of the Earth. In this paper the aforementioned effects are studied under following two categories: (i) Crustal deformation due to tidal load. (ii) The change of gravity due to redistribution of the masses within the Earth. The used technique is the convolution of the ocean tide models with the Green functions of elastic response of the Earth crust. As the case study, the mentioned technique, is applied at 53 points along the Oman Sea and Persian Gulf at the southern coast of Iran, and the maps of co-range and co-phase of the radial deformations at those 53 points for 4 tidal components namely M2, S2, N2, and K2 based on 4 tide models, i.e. CSR4.0, FES99, GOT00.2, NAO99.b, are computed. According to the numerical results at the test points, maximum radial displacement is equal to 11 mm and is associated with the tidal component M2, and the maximum gravity change at the 53 coastal test points is 4 mGal, again due to M2 tidal component.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tide
  • Tidal load
  • Indirect tidal effect
  • Radial displacement
  • Gravity field