تبدیل S تعمیم یافته و به‌کارگیری آن در برآورد زمان اولین رسیدها در رکوردهای لرزه ای

نویسندگان

چکیده

تبدیل S یک تبدیل زمان- بسامد برگشت‌پذیر است که براساس ترکیبی از مفاهیم تبدیل فوریه زمان کوتاه و تبدیل موجک پایه‌گذاری شده است. در این تبدیل برای انتقال داده به حوزه زمان- بسامد از پنجره گاوسی مقیاس‌پذیر با بسامد استفاده می‌شود. مقیاس پذیر بودن پنجره با بسامد ضمن تامین قدرت تفکیک لازم، رابطه‌ای مستقیم بین خروجی تبدیل و طیف فوریه داده ورودی را نیز فراهم می‌کند. در این مقاله ضمن معرفی تبدیل S و شکل تعمیم یافته آن، نمونه‌ای از کاربردشان در برآورد اولین رسید در رکوردهای لرزه و زلزله که حاوی مقادیر زیادی نوفه هستند، نشان داده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The S transform is a type of time-frequency analysis transform composed of some concepts of short time Fourier transforms (STFT) and wavelet transform. To localize time-frequency spectrum in this method, a scalable Gaussian window is used. The scalable Gaussian window provides time-frequency resolution while maintaining a direct relationship with the Fourier spectrum. In this study, after introducing the S transform, generalized S transform is introduced and its application in first arrival time estimation of noisy seismic records is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Frequency resolution
  • Short time Fourier transform
  • The S transform
  • Wavelet transform
  • Hyperbolic window S transform
  • time