برون‌راند نرمال بدون کشیدگی با تصحیح برون‌راند نرمال ثابت

نویسندگان

چکیده

عمال روش‌های تصحیح برون‌راند نرمال مرسوم، ممکن است تغییر شکل زیادی را در نتایج پردازش داده‌های لرزه‌ای ایجاد کند. این تغییر شکل به صورت کاهش در محتوای بسامدی (کشیدگی NMO) مشاهده می‌شود. به نظر می‌رسد منبع مشکلات ایجاد شده در پردازش، کشیدگی در اثر NMO باشد. در این مقاله، روش تصحیح CNMO (برون‌راند نرمال ثابت)، که اثرهای کشیدگی تصحیح NMO مرسوم را ندارد،‌ مورد استفاده قرار می‌گیرد. این روش شباهتی به تصحیح NMO مرسوم ندارد و به برون‌راند نرمال ثابت یک فاصله زمانی محدود یک موجک لرزه‌ای اشاره می‌کند. برتری این روش نسبت به روش متداول NMO شامل بسامدهای بالاتر و کاهش تغییر شکل طیفی در دورافت‌های بزرگ است، حذف کشیدگی را بعد از تصحیح NMO کاهش می‌دهد و باعث گسترش طول برانبارش می‌شود. روش CNMO روی داده‌های مصنوعی و واقعی اعمال شده است. این روش، قدرت تفکیک برانبارش CMP را بهبود می‌بخشد. تنها فرض این روش بدون کشیدگی، این است که همه نمونه‌های زمانی یک موجک بازتابی در یک دورافت خاص، برون‌راند نرمال یکسان دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nonstretch NMO by constant NMO correction (CNMO)

چکیده [English]

The application of traditional NMO-correction techniques in the processing of seismic data may result in severe distortion. This distortion is observed as a decrease in frequency content (NMO stretch). This may be seen as the source of problems in the processing with stretch. In this paper, CNMO method is applied which doesn't have the `stretching effects' of conventional NMO correction. Unlike conventional NMO, the technique implies constant normal moveout (CNMO) for a finite time interval of a seismic trace. The benefits of the CNMO method in relation to the traditional NMO method include preservation of higher frequencies and reduction of spectral distortions at far offsets. The need for severe muting after the correction is reduced, allowing longer spreads for CMP stack. The CNMO technique has been tested on synthetic and real data. The method may improve the resolution of CMP stack. The only assumption for this stretch-free NMO correction is that all time samples of a reflected wavelet at a particular offset have the same normal moveout

کلیدواژه‌ها [English]

  • Correction
  • NMO
  • NMO stretch
  • Constant normal moveout (CNMO)
  • Far offsets
  • CMP stack