بررسی دقت روش‌های فشرده و اَبَرفشرده در گسسته‌سازی مکانی معادلات آب کم‌عمق خطی‌شده

نویسندگان

چکیده

در این مقاله در نظر است که دقت روش اَبَرفشرده در مقایسه با روش‌های فشرده و همچنین روش‌های رایج مرکزی مرتبة دوم و چهارم سنجیده شود. دقت این روش‌ها در یک مسئلة خطی مورد بررسی قرار می‌گیرد، مسئلة خطی انتخاب شده در اینجا، مسئله تنظیم زمین‌گرد است. از آنجا که در مدل‌سازی‌های عددی شاره‌های جوی برای گسسته‌سازی مکانی از شبکه‌های متفاوتی استفاده می‌شود، به ‌همین دلیل در این مقاله دو شبکة رایج و پرکاربرد A و C برای بررسی انتخاب شده‌اند. در نهایت با توجه به نتایج حاصل از این تحلیل مشخص می‌شود که کاربرد روش اَبَرفشرده برای گسسته‌سازی مکانی مسئله تنظیم زمین‌گرد خطی منجر به جواب‌هایی با دقت بیشتری خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This paper is devoted to assessing the accuracy of the compact and the super-compact finite difference methods for spatial differencing of the linearized shallow water equations. The second-order centered, the fourth-order centered, the fourth-order compact, the sixth-order compact and the sixth-order super-compact schemes are used to carry out the spatial differencing of the linearized shallow water equations on Arakawa's A and C grids. For the frequency and group velocity of linear inertia gravity waves on different numerical methods, the sixth-order super-compact method shows a substantial improvement on traditional centered and compact finite difference schemes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Super compact method
  • Compact method
  • Numerical accuracy
  • Geostrophic adjustment
  • Arakawa grids