بررسی اثر مدل رقومی زمین در تعیین ژئوئید بدون استفاده از فرمول استوکس

نویسندگان

چکیده

محاسبة اثر جرم‌های توپوگرافی در فاصلة نزدیک، یکی از مراحل اساسی در محاسبات تعیین ژئوئید است. برای عملی ساختن این محاسبات، به شناخت توپوگرافی در قالب یک مدل رقومی زمین ((DTM) Digital Terrain Model) نیاز است. توپوگرافی امروزه به‌صورت مدل‌های رقومی با توان تفکیک (spatial resolution)، دقت و صحت‌های متفاوت بیان می‌شود. در این مقاله هدف، بررسی اثر مدل رقومی بر محاسبات تعیین ژئوئید است. برای این منظور از مدل رقومی تهیه شده توسط سازمان نقشه‌برداری امریکا (U.S. Geological Survey's EROS Data Center) با توان تفکیک 30 ثانیه و مدل رقومی ناسا (NASA, National Aeronautics and Space Administration)) با توان تفکیک مکانی سه ثانیه، که به ترتیب به نام‌های مدل رقومی GTOPO30 و SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) شناخته می‌شوند، دو ژئوئید در منطقة فارس ساحلی تعیین شد. نتایج محاسباتی نشان می‌دهد که کاربرد مدل رقومی SRTM در منطقة مورد مطالعه، ژئوئید را به‌طور متوسط به میزان 5/30 سانتی‌متر در نقاط GPS/Leveling منطقه بهبود بخشیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

One of the main steps in the solution of the gravimetric boundary value problems of geoid computations is the removal of the terrain effect. This computation requires knowledge of the topography of the Earth in terms of Digital Terrain Models (DTM). During recent years, thanks to satellite radar missions, several DTM’s with different resolutions are computed and presented to the geosciences community. In this paper two main DTM’s namely, GTOPO30 with 30 second resolution, the U.S. Geological Survey's EROS Data Center, and SRTM computed by computed by U.S. NASA within Shuttle Radar Topography Mission, are considered and are applied for local geoid computation without applying Stokes formula at a test region at the Coastal Pars of Iran. As the benchmark the geoidal heights at 50 GPS/Leveling stations within the test region are considered. Results of the computations indicate that SRTM could results in, on average, 30.05 cm better result at the GPS/Leveling point than GTOPO30 at the test region.