اغتشاش در المان‌های مداری یک ماهواره نزدیک سطح زمین

نویسندگان

چکیده

موضوع اصلی این مقاله نمایش اغتشاش المان‌های مداری یک ماهواره نزدیک سطح زمین است. خروجی حل عددی مدار ماهواره بردارهای سرعت و موقعیت ماهواره در یک سامانة مختصات لختی است. این بردار موقعیت و سرعت ممکن است به المان‌های مداری نیز تبدیل شود. در این مقاله پس از معرفی نیروهای مغشوش‌کننده حرکت یک ماهواره، روش تبدیل بردار موقعیت و سرعت به المان‌های مداری ارائه می‌شود و در نهایت اغتشاش در المان‌های مداری یک ماهواره نزدیک به سطح زمین مانندCHAMP عرضه خواهد شد. نتایج عددی نشان می‌دهد که پس از نیروی ژئوپتانسیلی اصطکاک جوی مهم‌ترین نیروی اغتشاشی است و تغییر شکل دورانی زمین، اثر تابش خورشید، اثر جرم سوم، جزر و مد پوسته، جزر و مد اقیانوس‌ها و اثر نسبیت عام به‌ترتیب در مراحل بعدی اهمیت هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The main point of this paper is to evaluate the perturbations in orbital elements of a low Earth orbiting satellite. The outcome of a numerical orbit integration process is the position and velocity vectors of satellite in an inertial coordinate system. The velocity and position vectors are converted into the corresponding orbital elements. Perturbations in a satellite motion affect the orbital elements in the sense of Keplerian motion. In this paper after introducing the perturbing forces acting on a satellite, the method of converting the position and velocity into the orbital elements is presented, and finally the perturbations in orbital elements of the low Earth orbiting satellite of CHAMP are evaluated. The numerical results show that, disregarding the geopotential perturbing forces, the air drag is the most predominant among other perturbing forces: rotational deformation, solar radiation, third body effect, solid Earth tide, ocean tide, and general relativity arranged by their magnitude respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CHAMP
  • Orbit
  • Perturbations
  • Orbital elements
  • Gravitation
  • Air drag