کلیدواژه‌ها = ERA5
ارزیابی عملکرد بانک داده‌های بازتحلیل ERA5 و MERRA2 درتخمین میزان عمق برف در شمال غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22059/jesphys.2023.358474.1007521

فائزه سادات مجیدی کرهرودی؛ مریم قرایلو؛ سیده سمانه ثابت قدم