کلیدواژه‌ها = کمترین مربعات
بهبود مدار دینامیکی تبدیل یافته ماهواره‌های ارتفاع کم به کمک مدار مبنای بهینه

دوره 39، شماره 3، آبان 1392، صفحه 221-232

10.22059/jesphys.2013.35609

محمدرضا سیف؛ محمدعلی شریفی؛ مسعود عباس هادی