برآورد عمق و فاکتور شکل با استفاده از ضرایب همبستگی بین دو مرتبه متوالی کمترین مربعات آنومالی‌ (بی‌هنجاری)های باقی‌مانده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مؤسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران، صندوق پستی 6466- 14155

چکیده

در این مقاله روش ارائه شدة عبدالرحمن برای برآورد پارامترهای کمی چشمه‌های گرانی با فرض اشکال هندسی منظم دو‌بعدی نظیر کره،
استوانه قائم و استوانه افقی برای آنها از راه بررسی ضرایب همبستگی بین دو مرتبه متوالی در روش کمترین مربعات، مورد بحث قرار
می‌گیرد.
با مطالعه این ضرایب، مرتبه میدان منطقه‌ای مربوط به هر پروفیل و فاکتور هندسی قابل محاسبه است. این روش نه تنها برای آنومالی‌های باقی‌مانده، بلکه برای آنومالی بوگه شامل اثرات ناحیه‌ای و منطقه‌ای نیز به‌کار می‌رود.
کارایی این روش در مورد مدل‌های کوچک و کم‌عمق که در مقاله اصلی عبدالرحمن به آن پرداخته نشده است، ابتدا در مورد مدل‌های مصنوعی و سپس در مورد داده واقعی بررسی می‌شود. برآورد عمق آنومالی‌های گرانی یکی از پارامترهای اصلی مورد توجه در این روش
است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Depth and shape factor determination by successive correlation coefficients of least-square of residual anomalies■

نویسندگان [English]

  • Reza Azadmardan
  • Vahid Ebrahimzadeh Ardestani
  • Nasrollah Kamalian
Institute of Geophysics, University of Tehran, P.O. Box 14155-6466, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this paper with the method considering the correlation coefficients the order of regional field could be determined.
This method can be used for both Bouguer and residual anomalies.
Capability of this method is tested in the case of small models which have not been considered in the main paper.
Depth estimation is one of the most important aspects in the method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Residual anomalies
  • Depth estimation
  • Correlation coefficients
  • Least-squares
  • Regional field
Abdelrahman, E. M., 1989, Magnetic interpretation of long horizontal cylinders using correlation factors between successive least-squares residual anomalies: PAGEOPH.
Abdelrahman, E. M., Bayoumi, A. I., and amin, Y. A., 1985a, Discussion on ''a least-squares approach to depth determination from gravity data,'' by O. P. Gupta: Geophysics, 50, 262-263.
Abdelrahman, E. M., Riad, E., and Amin, Y. A., 1985b, The least-square residual anomaly determination: Geophysics, 50, 473-480.
Abdelrahman, E. M., Bayoumi, A. I., Abdelhady, Y. E., Gobashy, M. M., and El-Araby, H. M., 1989, Gravity interpretation using correlation factors between successive least-squares residual anomalies: Geophysics, 54, 1614-1621.
Abdelrahman, E. M., Sayed, E. M., El-Araby, H. M., 1993, Shape and depth solutions from gravity data using correlation factors between successive least-squares residual: Geophysics, 59, 1785-1791.
Agocs, W. B., 1951, Least squares residual anomaly determination: Geophysics, 16, 686-696.
Bowin, C., Scheer, E., and Smith, W., 1986, Depth estimates from ratios of gravity, geoid, and gravity gradient anomalies: Geophysics, 51, 123-136.
Davis, J. C., 1973, Statistic and data analysis in geology: John Wiley & sons, Inc.
Gangi, A. F., and Shapiro, J. N., 1977, A Propagating algorithm for determining Nth-order polynomial, least-squares fits: Geophysics, 42, 1265-1276.
Gupta, O. P., 1983, A least-squares approach to depth determination from gravity data: Geophysics, 48, 357-360.