تعیین شکستگی با استفاده از تبدیل موجک و مدل‌سازی آن در مخازن گروه دهرم یکی از میدان‌های ایران

نویسندگان

چکیده

امروزه با پیچیده‌تر شدن سازوکار تولید از مخازن نفتی و افت فشار عمده مخازن موجود در ایران، تولید به‌روش‌های ثانویه اهمیت بیشتری یافته است. از طرفی با توجه به ماهیت مخازن کربناته و اثر فرایندهای دیاژنزی و تکتونیکی بر این مخازن (از جمله شکستگی‌ها)، شاهد ناهمگونی‌های بسیاری در این مخازن هستیم که پیش‌بینی تولید و بازیافت از آنها را با مشکل روبه‌رو می‌کند. لذا اهمیت بررسی شکستگی‌ها در صیانت از مخازن و بهینه‌سازی تولید، ضروری به نظر می‌رسد.
چگونگی اعمال عوارض زمین‌شناختی در مدل‌سازی‌های مخازن (از جمله عوامل ساختمانی و لیتولوژیکی) و نحوه توزیع شکستگی‌ها از مسائل اصلی این تحقیق است. در این بررسی تعداد 10 چاه از یکی از میدان‌های گازی منطقه فارس ساحلی مورد بررسی قرار گرفته است. سپس، زون‌های شکستگی در چاه‌ها براساس اطلاعات مستقیم و غیرمستقیم با استفاده از روش اعمال موجک مشخص شده‌اند. تعیین زون‌های شکستگی در چاه‌های حفاری‌ شده با استفاده از اطلاعات محدود لاگ‌های تصویرگر که از معدود چاه‌های یک میدان گرفته می‌شود و یا مغزه‌های درون‌چاهی که در شرایط سطحی بایستی بررسی شوند کاری دشوار است و در بسیاری از موارد نتیجه‌گیری از این بررسی‌ها و تعمیم آنها به گستره مخزن غیرممکن است. از طرفی، چون اطلاعات نمودارهای پتروفیزیکی از اکثر چاه‌ها گرفته می‌شود، عمده اطلاعات موجود از خصوصیات مخزن به‌وسیله این نمودارها به‌دست می‌آیند.
در نهایت با توزیع چگالی شکستگی و تهیه مدل سه‌بعدی از این پارامتر و پارامترهای وابسته به آن (از جمله تخلخل شکستگی)، مدل برای ورود به روند شبیه‌سازی جریان مخزن آماده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of wavelet transformation in fracture detection and fracture modeling in one of the Iranian Gas fields

چکیده [English]

Nowadays, by complication of production mechanisms from reservoirs and depletion of most of the reservoirs in Iran, secondary production has become more important. Regarding the nature of Iranian reservoirs and carbonate inherencies and diagenetic and tectonic effects on these reservoirs, we see heterogeneities in them which cause uncertainty in predictions and performance of these reservoirs. So, the importance of fracture study of these reservoirs would become more obvious.
The way in which we determine fractures in wells and in further steps, incorporate geological factors in modeling of reservoirs and fractures modeling, is the main objective of this study. In this study, we selected one of the Iranian fields and conducted our study on 10 wells of this field.
After selection of the wells, we found from direct and indirect information, the location of fractures through the wells. Determination of fracture location in drilled wells by using limited imagery logs or using of core data on surface conditions is a complicated and problematic work. On the other hand, because of the availability of petrophysical logs in most of the wells, we may use them as valuable information for fracture study. We chose the wavelet transformation as a helpful tool in the detection of fractures from conventional logs.
Finally, by the distribution of fracture frequency and the preparation of the model of this parameter and its dependant parameters (e.g. fracture porosity) this model would be ready for further studies and export to flow simulation processes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fracture
  • Fracture modeling
  • Reservoir
  • Well log
  • Seismic attribute
  • Fracture porosity