طبقه بندی ساختگاه بر مبنای فرکانس طبیعی مبتنی بر داده های لرزه ای و پیشنهاد استفاده از آن در آئین نامه طرح ساختمانها در برابر زلزله ایران، مطالعه موردی شهر اردکان

نویسنده

دانشیار، گروه مهندسی نفت، دانشکده فنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

چکیده
در اکثر طبقه‌بندی‌های زمین که بر اساس نتایج تحلیل ساختگاه ارائه شده، سرعت موج برشی و پریود طبیعی زمین، پارامتر اصلی طبقه بندی است. در تدوین آیین‌نامه‌های طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله، طبقه‌بندی انواع زمین، باید تابع شرایط زمین‌شناسی، ژئوتکنیکی ، ژئوفیزیکی و آزمایشات آزمایشگاهی و صحرایی باشد. در این مقاله، ضمن شناسایی ویژگی دینامیکی زمین در گستره شهر اردکان، میزان سازگاری طبقه بندی زمین متناسب با مطالعات اثر ساختگاه بر مبنای داده های ژئوتکنیکی، ژئوفیزیکی و خردلرزه ها با آیین نامه‌ های طراحی دینامیکی ساختمان‌ها نشان داده می‌شود. در ایران آئین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله،(استاندارد 2800) و طبقه‌بندی کمک پناه و همکاران برای نوع زمین ارائه شده که فقط در طبقه‌بندی کمک پناه و همکاران از پریود طبیعی زمین استفاده شده است. در گستره شهر اردکان برای بهبود طبقه‌بندی زمین علاوه بر اطلاعات سرعت موج برشی و پروفیل خاک در 5 گمانه‌، داده‌های میکروترموری در 100 نقطه ثبت و بر اساس روش H/V ناکامورا ( 1989، 2000) تحلیل و فرکانس‌های طبیعی به‌دست آمده در نقاط منطبق بر گمانه‌ها با فرکانس طبیعی پروفیل خاک به روش تحلیل یک بعدی خطی معادل مقایسه گردید. با توجه به ویژگی‌ ژئوتکنیکی، ژئوفیزیکی، نتایج تحلیل ساختگاه ‌ و فرکانس‌ طبیعی زمین حاصل از داده های میکروترمورها در محل گمانه ها، نوع زمین تعیین شد که منجر به تغییراتی در طبقه‌بندی نوع زمین مطابق با آیین‌نامه 2800 ایران گردید. این تغییرات، تعیین شرایط زمین در محل و استفاده بهتر از این آئین نامه را باعث خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Site classification using natural frequency base on seismic data and suggestions for application in Iranian Building Code. Case study Ardakan City

نویسنده [English]

  • ahmad adib
Academic member
چکیده [English]

Summary
Based on the results of the analysis of site effects, mostly those with shear wave velocity and the fundamental period chosen as the basis for classification. In revision of Earthquake resistant design regulations for buildings, classification of lands should be subject to the field conditions, geological, geotechnical, geophysical, and laboratory tests.In this context, the average shear wave velocity of the soil to a depth of 30 m and soil normal period are important ones. In Iran, earthquake design rules (Iran standard 2800) and the classification of Komak Panah et. al. (2002) for the terrains are used in practice. The Komak Panah classificationis the only which applied he ground normal period. In this paper, we identify the dynamic characteristics of the land within the city of Ardakan. Adjustment of land classification according to the studies on the site effect base on geotechnical data, geophysical, and microtremors with dynamic design codes for buildings are shown. Evaluation of seismic wave propagation and its changes from the bedrock surface to the bedrock to determine the movement of the soil profile is used. The seismic wave propagation from the bedrock to the surface, such as amplitude and frequency content of the seismic wave changed so that the soft sedimentary deposits, certain frequencies of the ground motion amplification and dynamic behavior of soil, damaging effects of the earthquake.
Regulations seismic design of buildings for a variety of land, measures considered. The Regulations, based on dynamic mechanical parameters of the soil, the Soil classification is the valid regulations as well as regulations for Euro Code (CEN, 2004) and US (ICC, 2006), the classification of the land and exercising their influence on the design spectrum, in order to achieve the above objectives walked. In these Regulations, in addition to conventional fields, categories for loose ground and in certain circumstances, such as liquefaction, is intended collapsible soils. Different methods estimate the parameters of geotechnical soil profile and map the dynamic and resonant, liquefaction and landslide hazards in different scales in the United States by (Street et al 1997, 2001; Bauer et al 2001; Broughton et al 2001; Rix et al 2001; Cramer et al 2004, 2006). ) Is used. Shear wave velocity, density, frequency, nature and thickness of the layers of soil determines the period of hard or poor quality of the land area.
Based on these characteristics, particularly shear wave velocity and the normal period, there have been many different categories. UBC classification of natural period as the basis for classification is used Uniform Building Code, 1979)). Classification) 1991, Seed et al) in addition to the parameters of the seismic bed rock, sex and severity of vibration as well as the parameters of the auxiliary materials used. (Bray and Abrahamson 1999) of the two main parameters period and other parameters, such as the site and the average shear wave velocity and strength properties of soil deposits have been used. Regulations designed to Earthquake in Iran (2800) and classification help shelter al 2002) Komak panah et al,) noted. The fourth edition rules of Earthquake in Iran, (2800) of three parameters characteristic of sediments, soil thickness and the average shear wave velocity in the upper 30 m was used to classify the land as the land into 4 groups less than 175, 375-175, 750-375 and more than 750 meters per second are separated.
Classification Komak panah, et al, 2002, the natural frequency of the structure as the main parameter, gender, interests and geological conditions as auxiliary parameter is used for classification. In Europe Regulations (CEN, 2004) describes the layering of soil and soil classification based on the average of the three parameters of shear wave velocity, untrained shear strength and the standard penetration from the surface to a depth of 30 meters down. In the Ardekan city to improve ground classification , shear wave velocity and soil profile of 5 boreholes in addition to Microtremor recorded data of 100 points analyzed based on H/V method (Nakamura, 1989 and 2000) of natural frequencies obtained in the matches Borehole with the natural frequency of the linear one-dimensional analysis of soil profiles were compared. According to the characteristics of geotechnical, geophysical, and the results of the analysis of the site effect and the natural frequency of the microtremors data in the holes, the terrain was determined. Finally, Iran standard 2800 classification was slightly modified using fundamental frequency. These changes may efficiently represent the ground situation and better using of Iran Standard 2800 classification in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • GROUND CLASSIFICATION
  • SITE EFFECT
  • Microtremor
  • FUNDAMENTAL FREQUENCY
  • ARDAKAN
ادیب، ا.، 1390، ریزپهنه‌بندی ژئوتکنیک لرزه‌ای و تحلیل ساختگاه شهر اردکان، سازمان مسکن و شهرسازی استان یزد،420 ص.
آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله، استاندارد 2800، 1384، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ـ ویرایش چهارم.
سهرابی بیدار، ع. و جاسم‌پور، ل.، 1392، بررسی اثر آبرفت‌های عمیق بر پاسخ لرزه‌ای یک‌بعدی در شهر قم، م. فیزیک زمین و فضا، 39(3)، 15-31.
میرحسینی، م. و عارف‌پور، م.، 1378، مهندسی ژئوتکنیک لرزه‌ای ـ انتشارات پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، 932 ص.
هاشمی طباطبایی، س. و محمدی، ا.، 1387، مقایسه طبقه‌بندی نوع زمین در آیین‌نامه‌های ساختمانی ایران و اروپا و اثرات آن بر طیف‌های طراحی- مطالعه موردی شهر بم، م. انجمن زمین‌شناسی مهندسی ایران، پاییز و زمستان 1387، سوم و چهارم، 3، 71-80.
 
Bardet, J. P., Ichii, K. and Lin, C. H., 2000, EERA: a computer program for equivalent-linear earthquake site response analyses of layered soil deposits, University of southern California, Department of Civil Engineering.
Bauer, R. A., Kiefer, J. and Hester, N., 2001, Soil amplification maps for estimating earthquake ground motions in the central US; Engineering Geology, 62, 7-17.
Bray, J. d. and Abrahamson, N., 1999, Characterization of site response: general site categories, Earthquake Engineering Research Center, PEER. No. 1999/03.
Broughton, A. T., Van Arsdale, R. B. and Broughton, J. H., 2001, Liquefaction susceptibility mapping in the city of Memphis and Shelby County, Tennessee; Engineering Geology, 62, 207-222.
CEN, 2004, BS EN 1998 -1, 2004, Euro code: design of structures for earthquake resistance - Part 1: general rules, seismic actions and rules for buildings, European Committee for Standardization. ISBN: 0580458725.
Cramer, C. H., 2003, Site-specific seismic-hazard analysis that is completely probabilistic; Bull. Seismol. Soc. Am., 93, 1841-1846.
Cramer, C. H., Gomberg, J. S., Schweig, E. S., Waldron, B. A. and Tucker, K., 2004, The Memphis, Shelby County, Tennessee, seismic hazard maps, U.S. Geological Survey Open-File Report 04-1294, 19p.
Cramer, C. H., Gomberg, J. S., Schweig, E. S., Waldron, B. A. and Tucker, K., 2006, First USGS urban seismic hazard maps predict the effects of soils; Seism. Res. Lett., 77, 23-29.
Dobry, R. and Vucetic, M., 1987, Dynamic properties and seismic response of soft clay deposits, Proceedings, International Symposium on Geotechnical Engineering of Soft Soils, Mexico City, 2, 51-87.
Gomberg, J., Waldron, B., Schweig, E., Hwang, H., Webbers, A., Van Arsdale, R., Tucker, K., Williams, R., Street, R., Mayne, P., Stephenson, W., Odum, J., Cramer, C., Updike, R., Hudson, S. and Bradley, M., 2003, Lithology and shear velo-city in Memphis, Tennessee; Bull. Seismol. Soc. Am., 93, 986-997.
Komak panah, A., Hafezi Moghaddas, N., Ghayamghamian, M. R., Motosaka, M., Jafari, M. K. and Uromieh, A., 2002, Site effect classification in east central of Iran, JSEE, 4(1), 37-46.
ICBO, UBC (Uniform Building Code), 1997, International Conference of Building Officials.
ICC, 2006, IBC (International Building Code), International Code Council, Falls Church.
Ishibashi, I., 1992, Discussion to effect of soil plasticity on cyclic response, by M. Vucetic and R. Dobry, Journal of Geotechnical Engineering, ASCE, 118(5), 830-832.
Nakamura, Y., 1989, A method for dynamic characteristics estimation of subsurface using microtremoron the ground surface, Quarterly Report of RTRI, 30(1), 25-33.
Nakamura, Y., 2000, Clear identification of fundamental idea of Nakamura's technique and its applications, Proceedings of 12th World Conference on Earthquake Engineering, New Zeland.
Seed, H. B., Wong, R. T., Idriss, I. M. and Tokimatsu, K., 1986, Module and damping factors fordynamic analyses of cohesion less soils, Journal of Geotechnical Engineering, ASCE, 112(11), 1016-1032.
Seed, R. B., Dickenson, S. E. and Moke, C. M., 1991, Seismic response analysis of soft and deep cohesive stations: a berif summary of recent findings. Proceeding, CALTRANS first Annual Seismic Response Workshop, Sacramento, California, December 3-4.
Rix, G. J. and Romero-Hudock, S., 2001, Liquefaction susceptibility mapping in Memphis/Shelby County, TN, Research Report, USGS NEHRP Award 01-HQ-AG-0019, 29p.
Sesame Software, 2004, European Commission Research General Directorate, Project No. EVG1-CT-2000-00026 SESAME.
Street, R., Woolery, E., Wang, Z. and Harik, I. E., 1997, Soil classifications for estimating site-dependent response spectra and seismic coefficients for building code provisions in western Kentucky; Engineering Geology, 46, 331-347.
Street, R., Woolery, E., Wang, Z. and Harris, J., 2001, NEHRP soil classifications for estimating site-dependent seismic coefficients in the Upper Mississippi Embayment; Engineering Geology, 62, 123-135.