تعیین محل مجدد زمین‌لرزه های منطقه قوچان به روش نسبی اختلاف زمانی دوگانه با استفاده از مدل سرعتی سه بعدی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ژئوفیزیک، گروه فیزیک زمین، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

2 استادیار گروه فیزیک زمین، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

3 استاد گروه فیزیک زمین، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده

در این مطالعه سعی در بهبود تعیین مکان زمین‌لرزه های رخ داده در منطقه قوچان بوسیله روش نسبی اختلاف زمانی دوگانه و الگوریتم hypoDD با استفاده از مدل سرعتی سه بعدی شده است. ابتدا به منظور بررسی توانایی کارکرد روش اختلاف زمانی دوگانه با آرایه موجود از آزمون مصنوعی توسط سه خوشه منطبق بر گسل‌های بینالود، کشف رود و قوچان استفاده شد. نتایج حاصله کاهش چشمگیر خطاها و برتری روش نسبی در مقابل روش تک حادثه ای را نشان داد. سپس با اعمال محدودیت‌هایی بر روی داده های اولیه، تعداد 2516 زمین‌لرزه ثبت شده توسط شبکه های لرزه نگاری قوچان و مشهد بین سال های 1996 تا 2012 برای مکانیابی مجدد توسط آخرین نسخه الگوریتم hypoDD با استفاده از مدل سرعتی سه بعدی مهربان (1390) انتخاب شدند. با توجه به مکانیابی مجدد زمین‌لرزه ها وجود فعالیت‌های لرزه ای در شمال گسل سنگ‌بست-شاندیز و غرب گسل بینالود و همچنین در جنوب گسل باغان-گرماب به چشم می‌خورد که می‌تواند نشان‌دهنده فعالیت گسل های پنهان باشد. در این مطالعه میانگین RMS از 0.27 ثانیه در مکانیابی تک‌حادثه‌ای به 0.09 ثانیه در مکانیابی مجدد با استفاده از مدل سه بعدی رسید. میانگین عدم قطعیت‌های نسبی افقی و قائم نیز در مکانیابی مجدد به ترتیب 686 متر و 721 متر به دست آمد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Double-Difference Relocation of Quchan earthquakes using a 3D velocity model

نویسندگان [English]

  • Amin Rashidi 1
  • Esmail Bayramnejad 2
  • Mohammad Reza Gheitanchi 3
1 PhD. Student of Geophysics, Earth Physics Department, Institute of Geophysics, University of Tehran
2 Assistant Professor, Earth Physics Department, Institute of Geophysics, University of Tehran
3 Professor, Earth Physics Department, Institute of Geophysics, University of Tehran
چکیده [English]

In the last 150 year, most destructive earthquakes of Kopeh Dagh occurred near Quchan. These earthquakes caused large damages to Quchan (Tchalenko, 1975; Ambraseys and Melville, 1982). The Kopeh Dagh zone accommodates a motion, by a combination of slip-partitioning in the NW, thrust faulting in the SE, and anticlockwise block rotation in the Central Kopeh Dagh (Hollingsworth et al. 2006, 2008). The system of NNW–SSE right-lateral strike-slip faults in the Bakharden–Quchan fault zone between Bojnurd and Quchan is one of the most prominent structural and topographic features of the central Kopeh Dagh (Hollingsworth et al., 2006). The Kopeh Dagh is made up of a sequence of mostly conformable and complete Mesozoic–Tertiary sedimentary rocks (Stocklin, 1968; Berberian, 1976). The Kopeh Dagh form a linear intracontinental fold and thrust belt trending NW–SE between the stable Turkmenistan platform and Central Iran (Hollingsworth et al., 2006). Shortening in Iran accommodates the northward motion of the Arabian shield into Eurasia. Recent GPS measurements (McClusky et al., 2003; Vernant et al., 2004) indicate that Arabia moves approximately northwards, with respect to Eurasia, at ∼ 23 mma−1 at the longitude of the Kopeh Dagh. The Kopeh Dagh fold belt as a part of Alpine-Himalayan mountain belt in western Asia, constitutes the north-eastern border of the Iranian plateau and lies on the south-western margin of the Turan (Turkmenistan) continental crust, forming its epi-Hercynian (Early Kimmerian) cover (Berberian, 1981; Nabavi, 1983).
In this study, the Double-Difference earthquake location algorithm was applied to the relocation of a large set of seismic events that occurred in Quchan region and recorded by Quchan and Mashhad seismic networks affiliated with the Iranian Seismological Center (IRSC) during the period from 1996 to 2012. The study area extends from 35.5°N to 39°N and 56°E to 60.5°E and is located in the Kopeh Dagh major seismotectonic province. The purpose of this study is to improve earthquakes location by using Double-Difference method developed by Felix Waldhauser and William Ellsworth (2000). Relative earthquake location methods can locate earthquakes with higher accuracy by removing effects due to unmodeled velocity structure. HypoDD program determines relative locations within clusters using the Double-Difference algorithm. In order to estimate capability of Double-Difference technique in the area, we performed synthetic tests by which four datasets, each including 10 synthetic earthquakes, were considered along the Kashafrud, Quchan, Binalud and Robat-e-Qarabil faults. The single event method by hypo71 program was applied to determine initial locations. Then, Double-Difference technique by hypoDD program was used for relocating the events. The results showed significant decrease in errors using Double-Difference technique. By using the synthetic tests, capability of Double-Difference algorithm was demonstrated. Then, by putting constraints on primary data, a number of 2516 earthquakes, recorded by Quchan and Mashhad's seismic networks from 1996 to 2012, were chosen to be relocated by the latest version of hypoDD program using the Double-Difference algorithm and Mehraban’s 3D velocity model (2012). The distribution of the events in the central part of the Kashafrud fault shows that the fault is dipping northeast and the occurrence of earthquakes at different depths can be the representation of a high-angle thrust fault and the activity in the entire fault plane of this reverse fault. According to the relocation of the earthquakes and the cross sections in the north of the Shandiz-Sangbast and the west of the Quchan faults, the existence of seismic activities can represent hidden fault activity. The linearity of earthquakes to the south of Baghan-Garmab fault can be also the representation of the continuation of seismic activity in this fault, though the surface trace of this activity is not visible in the geologic maps. In the present study, the average RMS is 0.27 s in the initial locating and reaches to 0.09 s in the relocation by hypoDD using the 3D velocity model. The average of the relative horizontal and vertical uncertainties stood at 686 m and 721 m for relative relocation. The relocation using a 3D model could improve the depth distribution of earthquakes, which is more accurate than initial location. This means that it reveals the concentration of the events between the depths of 5 to 23 km. As for the constraints imposed on the initial data, we considered a minimum depth of 3 km, but the Double-Difference relocation of earthquakes using the 3D model shows that 73 earthquakes occur at depth less than 3 km with least errors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quchan
  • Double-Difference technique
  • Relocation
  • Relative method
  • Synthetic test
آقانباتی، ع.، 1383، زمین‌شناسی ایران، 586، انتشارات سازمان زمین‌شناسی ایران، تهران، ایران.
حقی‌پور، ن.، 1385، بررسی ریخت‌زمین‌ساختی گسترۀ کپه د اغ - بینالود بر پایه شاخص‌های گرادیان شیب‌رود و هیپسومتری، م. علوم زمین، 64، 74-87.
زراعتکار، ع. و رحیمی، ب.، 1391، بررسی توسعۀ زون گسل سنگ بست- شاندیز و پیامدهای ژئومورفولوژیکی آن، م. جغرافیا و توسعۀ ناحیه‌ای، 19، 195-214.
زمردیان، م. ج. و برومند، ر.، 1391، تجزیه و تحلیل مورفوژنز و تفاوت‌های کمی و کیفی مخروط افکنه های رشته کوه بینالود با رویکرد هیدرومورفوتکتونیکی، م. پژوهش‌های ژئومورفولوژی کمی، 2، 53-72.
مهربان، ی.، 1390، توموگرافی سه‌بعدی پوسته در منطقۀ کپه‌داغ با استفاده از زمین‌لرزه‌های محلی، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد ژئوفیزیک، مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران.
 
Ambraseys, N. N. and Melville, C. P., 1982, A History of Persian Earthquakes, Cambridge University Press, London2, 19 pp.
Berberian, M., 1976, Contribution to the seismotectonics of Iran (Part II), Geological Survey of Iran, Report No. 39, 141p.
Berberian, M., 1981, Active faulting and tectonics of Iran, in H.K. Gupta, F.M.D., ed., Zagros-Hindu Kush-Himalaya Geodynamic Evolution, Washington D.C., American Geophysical Union, 3, 33-69.
Castellanos, F. and Van der Baan M., 2013, Microseismic event locations using the double-difference algorithm, CSEG Recorder, 38(3), 26-37.
Fréchet, J., 1985, Sismogenese et doublets sismiques, Ph.D. Thesis, University of Grenoble.
Geiger, L., 1910, Herbsetimmung bei Erdbeben aus den Ankunfzeiten, K. Gessell. Will. Goett, 4, 331-349.
Got, J.-L., Fréchet, J. and Klein, F. W., 1994, Deep fault plane geometry inferred from multiplet relative relocation beneath the south flank of Kilauea, J. Geophys. Res., 99, 15375-15386.
Hauksson, E., Yang, W. and Shearer, P. M., 2012, Waveform relocated earthquake catalog for Southern California (1981 to June 2011), California. Bull. Seismol. Soc. Amer., 102, 2239-2244.
Hessami, K., Jamali, F., and Tabassi, H., 2003, Major active faults of Iran edition, 2003, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology, 1 sheet.
Hollingsworth, J., Jackson, J., Walker, R., Gheitanchi, M. R. and Bolourchi, M. J., 2006, Strike-slip faulting rotation and along-strike elongation in the Kopeh Dagh Mountains, NE Iran, Geophys. J. Int., 1161-1177.
Hollingsworth, J., Jackson, J., Walker, R. and Nazari, H., 2008, Extrusion tectonics and subduction in the eastern South Caspian region since 10 Ma: Geology, 36(10), 763-766, doi: 10.1130/166G25008A.1.
Kim, Y. S., Peacock, D. C. P. and Sanderson, D. J., 2004, Fault damage zones, Journal of Structural Geology, 26, 503-517.
Lee, W. H. K. and Lahr, J. C., 1972, HYP071: A computer program for determining hypocenter, magnitude, and first motion pattern of local earthquakes, Open File Report, U. S. Geological Survey, 100 pp.
Lin, G. and Shearer, P., 2005, Tests of relative earthquake location techniques using synthetic data, Journal of Geophysical Research, 110 (B04304), doi: 10.1029/2004JB003380.
McClusky, S., Reilinger, R., Mahmoud, S., Ben

Sari, D. and Tealeb, A., 2003, GPS constraints on Africa (Nubia) and Arabia plate motions, Geophysical Journal International, 155(1), 126-138.
Mottaghi, A. A., Rezapour, M. and Yaminifard, F., 2010, Doubledifference relocation of earthquake hypocenters along the southern flank of the Central Alborz, Iran, Bulletin of the Seismological Society of America, 100(5A), 2,014-2,023, doi: 10.1785/0120090147.
Nabavi, M. H., 1983, Introduction. in: geodynamic project (geotraversc) in Iran, Geo. Surv. Iran. Rep., 51, I-10.
Stoecklin, J., 1968, Structural history and tectonics of Iran; a review. AAPG Bulletin, 52(7), 1229-1258.
Tchalenko, J. S., 1975, Seismicity and structure of the Kopeh Dagh (Iran, USSR) Landon, A.G.B.DA, 278(1275), 1-28.
Tchalenko, J. S. and Berberian, M., 1975, Dasht-e-Bayaz fault, Iran: earthquake and earlier related structures in bedrock, Geol. Surv. Am. Bull., 86, 703-709.
Vernant, Ph., Nilforoushan, F., Hatzfeld, D., Abbassi, MR., Vigny, C., Masson, F. and Bayer, R., 2004, Present‐day crustal deformation and plate kinematics in the Middle East constrained by GPS measurements in Iran and northern Oman, Geophysical Journal International, 157(1), 381-398.
Waldhauser, F., 2001, HypoDD: a program to compute double-difference hypocenter locations (hypoDD version 1.0, 03/2001), U.S. Geol. Surv. Open- File Rep., 01-113.
Waldhauser, F., 2012, HypoDD: a program to compute double-difference hypocenter locations (hypoDD version 2.1b, 06/2012), U.S. Geol. Surv. Open-File Rep., 01-113.
Waldhauser, F. and Ellsworth, W. L., 2000, A double-difference earthquake location algorithm: method and application to the northern Hayward fault, California. Bull. Seismol. Soc. Amer., 90, 1353-1368.
Wolfe, C. J., 2002, On the mathematics of using difference operators to relocate earthquakes, Bulletin of the Seismological Society of America, 92, 2879-2892.
Yang, Z. X., Waldhauser, F., Chen, Y. T. and Richards, P. G., 2005, Doubledifference relocation of earthquakes in central-western China, 1992-1999, J. Seismol., 9, 241-264.