بررسی اثر فعالیت‌های پیش لرزه‌ای در سیگنال‌های VLF ثبت شده در گیرنده تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه زلزله شناسی، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد، گروه زلزله شناسی، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

پدیده‌های الکترومغناطیسی ازجمله اختلال در سیگنال‌های رادیویی (VLF, Very Low Frequency) برای پیش‌بینی کوتاه‌مدت زمین‌لرزه از چند سال پیش در دنیا مورداستفاده قرارگرفته‌اند. سیگنال‌های VLF از مرز پایینی یونوسفر بازتاب می‌یابند بنابراین هر تغییری در منطقه D یونوسفر شرایط بازتاب امواج VLF را تغییر می‌دهد. احتمالاً یکی از عواملی که پارامترهای مختلف یونوسفر را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، فرآیندهای اطراف کانون زمین‌لرزه قبل از وقوع آن است. تاکنون چند فرضیه برای مکانیسم نفوذ انرژی از کانون زمین‌لرزه‌های با عمق کمتر از 40 کیلومتر به یونوسفر به‌صورت تئوری پیشنهاد شده است. یکی از مناسب‌ترین فرضیه‌ها نقش امواج گرانشی جوی در این رابطه است با این حال مدارک مشاهده‌ای زیادی وجود ندارد. در این تحقیق تغییرات مشاهده شده در سیگنال‌های VLF دریافت شده در گیرنده مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران (TEH)، به‌عنوان پیش‌نشانگر قبل از وقوع رخداد لرزه‌ای مورد بررسی قرار گرفته است. در بازه زمانی و مسیر‌های مورد مطالعه تنها زمین‌لرزه نسبتا بزرگ، زمین‌لرزه 5.8 Mn سیرچ کرمان در تاریخ 22/07/2018 می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که اختلالات واضحی چند روز قبل از وقوع زمین‌لرزه سیرچ کرمان مشاهده می‌شود که پس از بررسی عوامل مختلف مؤثر بر سیگنال می‌توان آن را به‌عنوان یک پیش‌نشانگر برای این زمین‌لرزه در نظر گرفت. همچنین تحلیل طیفی سیگنال‌های VLF فرستنده VTX3 در جنوب هند که در گیرنده تهران دریافت شده‌اند، بررسی شده است و نتایج آن نقش نوسانات گرانشی جوی را به‌عنوان مکانیسم اتصال لیتوسفر- یونوسفر به‌صورت مشاهده‌ای تأیید می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of pre-seismic activity effect on recorded VLF signals in Tehran receiver

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Elahiseresht 1
  • Mehdi Rezapour 2
1 M.Sc. Graduated, Department of Seismology, Institute of Geophysics, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Seismology, Institute of Geophysics, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Electromagnetic phenomena such as disturbance of VLF (very low frequency) radio signals, have been used for prediction of short-term earthquakes in the world from some years ago. VLF signals are reflected from the lower bound of the ionosphere, so any change in the ionosphere D region leads to changes in the conditions of the VLF wave propagation. One of the factors that influences the various parameters of the ionosphere is the processes surrounding the earthquake center before it occurs. So far, several hypotheses have been proposed for the mechanism of energy penetration from the earthquake to the ionosphere in theory. One of the most appropriate hypotheses is the role of atmospheric gravitational waves in this regard. However, there are not many observational evidence. In this study, after a review of variations in VLF signals received at the receiver of Tehran University's Institute of Geophysics (TEH), significant disturbances were observed several days prior to the onset of the Mn 5.8 Sirch earthquake that occurred on 22 July, 2018, in Kerman province, southeastern Iran. These abnormalities appeared as decreasing in the night range and increasing in the amplitude of the day and were only in the VTX3-TEH pathway, so they did not have any relation to the disorder in the transmitter or receiver. The association of these abnormalities with the factors affecting the ionosphere, including Solar flares, Lightning, Meteorological and geomagnetic activities was also studied and risk associated with these factors were rejected. These abnormalities began about four days before the earthquake and continued until the day of the earthquake; therefore, they are probably related to the precursor effects of the Sirch Kerman earthquake. Spectral analysis of signals was also performed and a 20 minutes harmonic was found in the spectrum of days before the earthquake. This period is not observed in the quiet days. This result, in addition to denying the probability of a geomagnetic effect on the signal, shows the effect of atmospheric gravitational waves in the lithosphere-atmospheric-ionospheric coupling mechanism for this earthquake. Based on these observations, the radio anomaly under study can be considered as a precursor of the Sirch earthquake in Kerman. The 22 July 2018 Mn 5.8 Sirch earthquake disturbances in Kerman provide another evidence of radio frequency disturbances at the VLF frequency before the earthquake. However, for more accurate monitoring of these signals, regular monitoring of long-term data as well as the number of more receivers in the country is required. In this case three important features, an earthquake pre-indicator, the time, location and magnitude of the earthquake in VLF/LF anomalies, occur from about a week to a maximum of 10 days before the earthquakes (Biagi, 2009) and are suitable for short-term forecasting, but still the exact time of earthquake is not clear. The disturbances do not appear for earthquakes with magnitude less than 5.5 and for earthquakes between 5-6 disturbances are less severe than earthquakes larger than 6, so this method may estimate the magnitude of the earthquake. Also, using an appropriate network coverage of the VLF/LF receivers and the use of appropriate processing methods, it is possible to locate somewhat an earthquake. Finally, it can be said that this new field of science is considered as a promising candidate for short-term earthquake prediction to reduce earthquake damage in active area such as Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earthquake Precursor
  • Ionosphere
  • Atmospheric Gravitational Waves
  • VLF Signals
  • Kerman-Sirch earthquake
Biagi, P. F., Piccolo, R., Capozzi, V., Ermini, A., Martellucci, S., and Bellecci, C., 2003, Exalting in atmospheric tides as earthquake precursor, Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 3, 197–201.
Biagi, P. F., 2009, Pre and post seismic disturbances revealed on the geochemical data collected in Kamchatka (Russia) during the last 30 years, In Electromagnetic Phenomena Associated with Earthquakes, 4, 97–117.
Biagi, P. F., Maggipinto, T. and Ermini A., 2011, The European VLF/LF radio network to search for earthquake precursors, Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 11,333–34.
Gokhberg, M. B., Gufeld, I. L., Rozhnoy, A. A., Marenko, V. F., Yampolsky, V. S. and Ponomarev, E. A., 1989, Study of seismic influence on the ionosphere by super long wave probing of the Earth–ionosphere waveguide, Physics of Earth and Planetary Interiors, 57, 64–67.
Hayakawa, M., Molchanov, O. A., Ondoh, T. and Kawai, E., 1996, The precursory signature effect of the Kobe earthquake on VLF subionospheric signals, Journal of Communications Research Laboratory, Tokyo, 43, 169–180.
Hayakawa, M., Molchanov, O. A. and Nasda/UEC Team, 2004 a, Summary report of NASDA’s Earthquake Remote Sensing Frontier Project, Physics and Chemistry of the Earth, 29, 617–625.
Hayakawa, M., Molchanov, O. A. and Nasda/UEC Team, 2004 b, Achievements of NASDA’s Earthquake Remote Sensing Frontier Project, Atmospheric and Oceanic Sciences, 15, 311–328.
Hayakawa, M., 2007, VLF/LF radio sounding of ionospheric perturbations associated with earthquakes, Sensors, 7, 1141–1158.
Hayakawa, M. and Hobara, Y., 2010, Current status of seismoelectromagnetics for short-term earthquake prediction, Geomatics, Natural Hazards and Risk, 1(2), 115–155.
Hayakawa, M., 2015, Earthquake prediction with radio techniques, first ed, John Wiley & Sons, Singapore Pte. Ltd.
Kasahara, Y., Muto, F., Horie, T., Yoshida, M., Hayakawa, M., Ohta, K., Rozhnoi, A., Solovieva, M. and Molchanov, O. A., 2008, On the statistical correlation between the ionospheric perturbations as detected by subionospheric VLF/LF propagation anomalies and earthquakes, Natural Hazards and Earth System Sciences, 8, 653–656.
Kelley, M., 2009, The Earth's Ionosphere, 2nd Edition. ISBN-9780120884254, Printbook.
Maekawa, S. and Hayakawa, M., 2006, A statistical study on the dependence of characteristics of VLF/LF terminator times on the propagation direction, IEEJ Transactions on Fundamentals and Materials, 126, 220–226.
Maekawa, S., Horie, T., Yamauchi, T., Sawaya, T., Ishikawa, M., Hayakawa, M. and Sasaki, H., 2006, A statistical study on the effect of earthquakes on the ionosphere, based on the subionospheric LF propagation data in Japan, Annales Geophysicae, 24, 2219–2225.
Miyaki, K., Hayakawa, M. and Molchanov, O. A., 2002, The role of gravity waves in the lithosphere–ionosphere coupling, as revealed from the subionospheric LF propagation data, In Seismo Electromagnetics: Lithosphere–Atmosphere–Ionosphere Coupling, M.Hayakawa and O.A.Molchanov (Eds), 229–232.
Mogi, K., 1984, A collection of papers of international symposium on continental seismicity and earthquake prediction, Seismological press, 619–652.
Molchanov, O. A. and Hayakawa, M., 1998, Subionospheric VLF signal perturbations possibly related to earthquakes, Journal of Geophysical Research, 17, 489–504.
Molchanov, O. A., Hayakawa, M., Oudoh, T. and Kawai, E., 1998, Precursory effects in the subionospheric VLF signals for the Kobe earthquake, Physics of Earth and Planetary Interiors, 105, 239–248.
Molchanov, O. A. and Hayakawa, M., 2008, Seismo-electromagnetics and Related Phenomena, History and Latest Results Vol. 189. (Tokyo: Terra Scientific).
Molchanov, O. A., Hayakawa, M. and Miyaki, K., 2001, VLF/LF sounding of the lower ionosphere to study the role of atmospheric oscillations in the lithosphere–ionosphere coupling, Advances in Polar Upper Atmosphere Research, 15, 146–158.
Rodger, C. and Mccormick, R. J., 2006, Remote sensing of the upper atmosphere by VLF, In Sprites, Elves and Intense Lightning Discharges, 167–190.
Rozhnoi, A., Solovieva, M. S., Molchanov, O., Schwingenschuh, K.,Boudjada, M.,Biagi, P. F., Maggipinto, T., Castellana, L., Ermini, A., and Hayakawa, M., 2009, Anomalies in VLF radio signals prior the Abruzzo earthquake (M =6.3) on 6 April 2009, Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 9, 1727–1732.
Rozhnoi, A., Solovieva, M. S., Biagi, P. F., Schwingenschuh, K. and Hayakawa, M., 2012, Low frequency signal spectrum analysis for strong earthquakes, Annals of Geophysics, 55, 181-186.
Rozhnoi, A., Solovieva, M. S., Molchanov, O. A. and Hayakawa, M., 2004, Middle latitude LF (40 kHz) phase variations associated with earthquakes for quiet and disturbed geomagnetic conditions, Physics and Chemistry of the Earth, 29, 589–598.
Savitzky, A. and Golay, M. J., 1964, Smoothing and differentiation of data by simplified least squares procedures, Analytical chemistry, 36, 1627-1639.
Shvets, A. V., Hayakawa, M. and Maekawa, S., 2004 a, Results of subionospheric radio LF monitoring prior to the Tokachi (M=8, Hokkaido, 25 September 2003) earthquake, Nat. Hazards and Earth Syst. Sci., 4, 647–653.
Shvets, A. V., Hayakawa, M., Molchanov, O. A. and Ando, Y., 2004 b, A study of ionospheric response to regional seismic activity by VLF radio sounding, Physics and Chemistry of the Earth, 29, 627–637.
Yamauchi, T., Maekawa, S., Horie, T., Hayakawa, M. and Soloviev, O., 2007, Subionospheric VLF/LF monitoring of ionospheric perturbations for the 2004 Mid-Niigata earthquake and their structure and dynamics, Journal of Atmospheric and Solarterrestrial Physics, 69, 793–802.
Watt, A. D., 1967, V.L.F. Radio Engineering, Pergamon Press, Oxford, 701p.