ارزیابی و رتبه بندی مجله فیزیک زمین و فضا در سال 99

مجله فیزیک زمین و فضا در ارزیابی و رتبه بندی سال ۹9 نشریات علمی وزارت علوم در بالاترین رتبه (بین المللی) قرار گرفت.

چگونگی تعیین رتبه نشریات علمی وزارت علوم