نویسنده = محمدرضا حاتمی
بررسی سازوکار زمین‌لرزه‌ها با استفاده از لرزه‌نگاشت‌های مصنوعی

دوره 35، شماره 1، اردیبهشت 1388، صفحه 75-88

10.22059/jesphys.2009.79972

محمدرضا حاتمی؛ ظاهرحسین شمالی؛ غلام جوان دلویی


محاسبه سازوکار زمین‌لرزه اسفند 1383داهوئیه زرند براساس طیف دامنه موج و قطبش

دوره 33، شماره 3، آبان 1386، صفحه 1-1

محمدرضا حاتمی؛ مهرداد پاکزاد؛ نصراله کمالیان؛ نوربخش میرزایی


مطالعه کانسار هادی قلعه زری بیرجند با استفاده از روش الکترومغناطیس VLF

دوره 26، شماره 1، فروردین 1379

غلام رضا نوروزی؛ ناصر حسین زاده گویا؛ محمدرضا حاتمی