نویسنده = علیرضا مساح بوانی
تعداد مقالات: 6
1. استفاده از تحلیل همبستگی متعارف در مقیاس‌کاهی بارش سامانه‌های پیش‌بینی‌ فصلی و توسعه همادی چند مدلی در شرایط زمان واقعی

دوره 44، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 245-264

10.22059/jesphys.2018.234664.1006904

حسین نجفی؛ علیرضا مساح بوانی؛ پرویز ایران نژاد؛ اندرو ویلیام رابرتسون