نویسنده = مجتبی شکوهی
تصحیح خطای پیش بینی های کوتاه مدت دمای کمینه و بیشینه مدل WRF با استفاده از ماشین تعقیب کننده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1402

10.22059/jesphys.2024.363736.1007552

مجتبی شکوهی؛ مهدی مصری زاده؛ ابراهیم اسعدی اسکویی


پس‌پردازش خروجی مدل WRF به روش کوکریجینگ، برای کمیت‌های دمای کمینه و بیشینه بر روی ایران

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 227-242

10.22059/jesphys.2022.328596.1007346

مجتبی شکوهی؛ ابراهیم اسعدی اسکویی؛ محمدرضا محمدپور پنچاه