نویسنده = مجید نبى بیدهندى
تعداد مقالات: 3
3. بررسی و مقایسه کوچ های زمانی قبل و پس از برانبارش

دوره 30، شماره 2، تابستان 1383

مجید نبى بیدهندى؛ شادى قوامى؛ مهدى مرادى