بررسی و مقایسه کوچ های زمانی قبل و پس از برانبارش

نویسندگان

چکیده

کوچ عملگری است که تصویر ساختارهای بازتاب شده زمین از انرژی موج الاستیکی را که به صورت تریس های لرزه ای ثبت شده است احیاو بازسازی می کند. در تصویرسازی لرزه ای، پردازش متداول چنین صورت می گیرد: ابتدا مقاطعی از برانبارش تریس های گروه های نقطه میاک مشترک تهیه، سپس عملگر کوچ روی این مقاطع اعمال می شود. این روش به کوچ پس از برانبارش موسوم است. در حالی که در کوچ قبل از برانبارش، ابتدا رخدادها یکی یکی کوچ داده و سپس برانبارش می شوند و انرژی گروه های بازتاب مشترک به سطح زمین منتقل می شوند. در این مقاله با استفاده از روش انتگرال گیری کیرشهف اثر تصحیحات کوچ به دو روش قبل و پس از برانبارش روی یک خط لرزه نگاری حوضه ایران مرکزی مورد بررسی قرار گرفته است. مراحل کار پردازش داده ها، با استفاده از نرم افزار پروماکس 6 روی سامانه او لتراسان 10 انجام شده است. در این تحقیق نتایج زیر حاصل شد: در کوچ قبل ازبرانبارش در مقایسه با کوچ پس از برانبارش کیفیت وپیوستگی بازتابنده ها بهبود خواهد یافت. بعد از کوچ قبل از برانبارش تحلیل سرعت، یکنواختی بهتری از برجستگی های سرعت را نشان می دهد. درخط لرزه نگاری مذکور پس از کوچ قبل از برانبارش، به علت افزایش پیوستگی دامنه بازتابنده ها، مجموعه ای از ساختمان های زمین شناسی مربوط به اعماق زیر ساختمان اصلی که در کوچ پس از برانبارش ظاهر نشده بودند، ظاهر شده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Migration is a process that reconstructs an image of the earth’s reflecting structure from elastic wavefield energy recorded at the surface in seismic traces. In seismic imaging, conventional processing is concentrates on producing a stacked section from common mid point gathers and is followed by a poststack migration, while in a prestack migration, first the events are migrated one by one, then those are stacked and the energy the common reflection point gathers goes to the surface of the earth.
In this paper the effects of both post-and pre-stack time migration methods are compared by use of the Kirchhoff summation method on a seismic line in the central Iran area. The method of data collection is offend and the foldage is 48. The source of energy in acquisition is dynamite.
The work is implemented by using PROMAX 6.0 software on ULTRA SUN system.The results are as follows:
Continuity of reflectors will be improved after prestack migration. Velocity analysis after prestack migration is improved and provides a better harmony of the velocities. Because of the increasing of the reflector’s amplitudes continuity, some geology structures appeared after prestack migration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dipped reflectors
  • Offset
  • Poststack migration
  • Prestack migration
  • Stack
  • Velocity of migration