دوره و شماره: دوره 30، شماره 2 - شماره پیاپی 482، تیر 1383 
نتایج اجرای عملیاتی. تحلیل عینی به روش کرسمن

مجید آزادی؛ فاطمه داورى عدالت پناه؛ پرویز رضازاده؛ ابراهیم میرزایى؛ غلامعلى وکیلى